Swyddi gwag

IMPORTANT: if you have recently applied for a post with Threshold via INDEED and you have not had a response, could you please email your CV to Vacancy@Threshold-das.org.uk. There is a problem with our INDEED account and messages and applications are not coming through.

Rydym bob amser yn chwilio am bobl sydd ag angerdd, ysgogiad a phenderfyniad i ymuno â'n timau, naill ai fel staff neu wirfoddolwyr.

Rhestrir ein holl swyddi gwag llawn amser a rhan-amser cyfredol isod:

Am gyfleoedd gwirfoddoli cyfredol cliciwch yma. 

YMUNWCH Â'N TÎM?

Rydym yn elusen sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr gyda gwerthoedd a chredoau cryf.

Rydym yn credu mewn cefnogi a grymuso ein staff. O'r herwydd, rydym yn cynnig pecyn cynhwysfawr o hyfforddiant craidd a chyfleoedd datblygu proffesiynol ychwanegol. Mae cymorth a goruchwyliaeth yn cynnwys goruchwyliaeth glinigol mewn rolau cymorth, arfarniad blynyddol, a gorchudd Bupa i staff ar ôl iddynt basio eu cyfweliad prawf.

We support employees to put themselves and their families first when they need to and we have Family Friendly, Working from Home, and flexible working policies in place. We also offer all staff 30 days holiday per year plus bank holidays, pro-rata for part-time posts!

YR HYN RYDYM YN CHWILIO AMDANO:

Rydym am i chwaraewyr tîm a chydweithredwyr sy'n gallu dangos cynhesrwydd ac empathi, ar gyfer cydweithwyr a phobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae gennym yr un disgwyliadau o'n holl staff, p'un a ydynt mewn swyddi rheng flaen, yn darparu gwasanaethau, neu'n gweithio y tu ôl i'r llenni i gefnogi rhagoriaeth busnes.

Dysgwch fwy am wneud cais am swydd gyda Threshold Datganiadau yn EIN CANLLAWIAU YMGEISIO.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfleoedd gyda Threshold DAS Limited, e-bostiwch: Swydd wag@Threshold-das.org.uk

Threshold Mae DAS yn chwilio am diwtoriaid cymwysedig llawrydd sy'n angerddol ac yn frwdfrydig, i gyflwyno ystod o Gymwysterau a Modylau Agored Cymru mewn ystod eang o feysydd pwnc gwahanol, i unigolion sy'n economaidd anweithgar. Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno ar Lefel Mynediad, Lefel 1 a Lefel 2.

Mae meysydd o ddiddordeb arbennig yn cynnwys: Ymwybyddiaeth Ofalgar, Cymraeg, yr Amgylchedd, Llythrennedd, Ysgrifennu Creadigol, ond bydd meysydd arbenigedd eraill yn cael eu hystyried.

Gofyniad cymhwyster - TAR neu gyfwerth. Cyflwynwch eich CV i Swydd Wag @ Threshold -das.org.uk dyddiad cau: parhaus.

TIWTORAU SESIYNOL

Mae Threshold DaS yn chwilio am diwtoriaid cymwysedig llawrydd sy'n ewdiol ac yn eu hlyg, i ddarparu ystod o cymwysu a modiwlau Agored Cymru yn ystod eang o wahanol feysydd pwnc, i unigolion sy'n economaidd anactif. Llarn y cwrs ar Lefel 1 a Lefel 2.

Mae meysydd o ddiddordeb arbennig yn cynnwys: Ymwybyddiaeth Ofalgar, Cymraeg, yr Amgylchedd, Llythrennedd, Ysgrifennu Creadigol, ond ceir meysydd arbennig eraill yn cael eu hystyried.

Cymhwyster gofyniad - TAR neu gyfwerth. Swydd Wag Bwrdd Eich CV i @ Threshold -das.org.uk dyddiad cau: wrth fynd ymlaen.

Bydd Cwnselydd Argyfwng Ymroddedig Plant a Phobl Ifanc wedi'i leoli yn 12-14 Stryd John, Llanelli ac mae'n swydd 30 awr yr wythnos.

PWY YDYM NI? 

Gyda gweledigaeth glir a phwrpas cymdeithasol cryf, rydym yn dod â chefnogaeth, diogelwch a chyfleoedd i'r rhai sy'n profi cam-drin domestig.

Threshold Sefydlwyd DAS (Llanelli Women's Aid Ltd gynt) yn 1984, gan grŵp o wirfoddolwyr. Yn 1985 sefydlwyd y ganolfan gyntaf.

Yn 2013 daethom yn Ganolfan achrededig Agored Cymru a sicrhau Cyllid Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF), gan ganiatáu i ni ddarparu rhaglenni addysgol i unigolion, gyda'r nod o leihau anweithgarwch economaidd yn Sir Gaerfyrddin ac ardaloedd cydgyfeirio.

Ym mis Awst 2014 buom yn llwyddiannus yn ein cais i'r Loteri Fawr am Brosiect Ymyrraeth Gynnar i Deuluoedd 3 blynedd, a gwnaeth hyn ein galluogi i arallgyfeirio ein gwasanaeth ymhellach i weithio'n gyfannol gyda'r teulu cyfan gan gynnwys cyflawnwyr.

Mae gennym nifer o brosiectau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Mae'r Cwnselydd Argyfwng Ymroddedig Plant a Phobl Ifanc yn cael ei ariannu gan Blant Mewn Angen tan fis Mawrth 2024.

Amdanoch chi: 

Grymuso pobl o bob cefndir yw'r hyn yr ydym yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n hanfodol bod gan yr unigolyn radd Cwnsela neu gymhwyster cyfatebol, ochr yn ochr ag o leiaf bum mlynedd o brofiad cwnsela yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus.

Y Rôl

Bydd cwnselydd plant a phobl ifanc yn rhoi cymorth i bobl ifanc sydd angen cwnsela ymyrraeth argyfwng neu chwarae therapiwtig (os yw'n briodol i'w hoedran) rhwng 5 a 19 oed. Nod y swydd yw lleihau effeithiau niweidiol ymddygiad aflonyddgar, hunan-niweidio neu gamddefnyddio sylweddau a chynnal ffordd o fyw cadarnhaol ac iach i bobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan Gam-drin Domestig neu Drais Rhywiol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n llawn cymhelliant ac sydd â'r gallu i weithio o dan eu gwirfodd eu hunain. Bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i weithio mewn amgylchedd a all fod yn heriol.

Bydd gofyn i'r cwnselydd weithio ar ddydd Sadwrn ac o leiaf dwy neu dair noson yr wythnos.

Buddion Staff:

- 35-hour week

- Gwyliau â thâl hael o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gwyliau banc (Pro-rata am 30 awr.

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Gweithio gartref

- Sicrwydd Bupa ar ôl 6 mis o gyflogaeth a phasio'r cyfnod prawf.

- Threshold Tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

Post Title: Children and Young Peoples Dedicated Crisis Counsellor

Cyfrifol i: Rheolwr Prosiect E-FIP

Mae parhad y swydd yn amodol ar gyllid.

Oriau contract: Bydd 30 awr yr wythnos yn cynnwys gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau.

CONTRACT UNTIL 31st March 2025

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

BOD Â THRWYDDED YRRU LAWN A CHAEL MYNEDIAD I GAR YN DDYDDIOL

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr neu statws anabledd.

Anfonwch CV neu lawrlwythwch y ffurflen gais. Cliciwch yma am swydd disgrifiad.

Gweithiwr Peripatetig

Yn gyfrifol am: Prif Swyddog Gweithredol

Gallai 35 awr yr wythnos (yn ystyried 17.5, 21 neu 28 awr) gynnwys rhai nosweithiau a gwaith penwythnos.

Dyddiad Cau: ASAP

CYFLOG: £20,412 - £23,116 Cyflog cychwynnol yn dibynnu ar brofiad.

Y Rôl

Mae dyletswyddau'r swydd hon yn niferus ac amrywiol, sy'n cwmpasu rolau a chyfrifoldebau gweithwyr rheng flaen.

Mae profiad o weithio gyda theuluoedd mewn argyfwng yn hanfodol.

Dealltwriaeth o Gam-drin Domestig/Trais Rhywiol a'r gallu i fod yn empathetig ac yn anfeirniadol.

Mae'r swydd hon wedi'i chynllunio i alluogi cynnig cymorth ym mhob agwedd ar y sefydliad, gan weithio yn y lloches gyda menywod neu blant lle bo hynny'n briodol, yn y Ganolfan gynghori ac yn y gymuned. Felly, mae dyletswyddau'r swydd hon yn niferus ac amrywiol, gan gwmpasu rolau a chyfrifoldebau pob gweithiwr rheng flaen, ond gyda disgwyliad y byddai lefel y profiad a'r cyfrifoldeb yn llai na gweithwyr dynodedig.

Bydd y Gweithiwr Cymorth Peripatetig yn gyfrifol am:

1. mewn cydweithrediad â phob gweithiwr arall, gan weithio'n adeiladol gyda theuluoedd yn y lloches ac yn y gymuned i ddarparu lefel dderbyniol o gymorth ymarferol, emosiynol a gweinyddol i ddiwallu eu hanghenion.

2. Cefnogi trigolion y lloches a chyfranogwyr y cynllun cymunedol i fynd i'r afael â'u hanghenion iechyd meddwl a chorfforol.

3. Cynnal cofnodion cyflawn a chywir o'r gwaith a wneir gyda theuluoedd gan ddefnyddio'r cynlluniau cymorth y cytunwyd arnynt ar gyfer pob teulu, tystiolaeth o ddarparu'r lefel briodol o gefnogaeth.

4. Darparu gwybodaeth gyfoes am yr holl bynciau perthnasol, e.e. amddiffyniad cyfreithiol, ysgariad, nawdd cymdeithasol, budd-daliadau, tai, iechyd, addysg, ac ati i deuluoedd yn y lloches neu'r cynllun cymunedol.

5. Bod yn ymwybodol bob amser o faterion Amddiffyn Plant ac adrodd yr un peth ar unwaith i'r Swyddog Amddiffyn Plant dynodedig.

Budd-daliadau staff: 35 awr yr wythnos

· Gwyliau â thâl hael o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gwyliau banc.

· Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

· Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

· Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

· Bupa yn cwmpasu ar ôl 6 mis o gyflogaeth a phasio cyfnod prawf.

· Tâl salwch ar ôl pasio'r cyfnod prawf.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

Cyfeirnod ID: FS6

Mae profiad o weithio mewn rôl cymorth cam-drin domestig am o leiaf blwyddyn yn well ond nid yw'n hanfodol.

Disgrifiad swydd: Yma

Swyddog Monitro a Gweinyddu

Amdanoch chi

Grymuso pobl o bob cefndir yw'r hyn yr ydym yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n ddymunol, ond nid yw'n hanfodol bod gan y person gefndir gweinyddol neu fonitro. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar TG.

Mae cyfrifoldeb ar ddeiliad y swydd i ddangos ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o safon drwy welliant parhaus er budd y Gwasanaeth a'r sefydliad.

Ynglŷn â'r rôl

 • Sgiliau TG rhagorol yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da.  Byddwch yn gyfforddus yn gweithio mewn tîm ond hefyd yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun.
 • Sefydlu taenlen excel i reoli'r wybodaeth ystadegol ar gyfer prosiect Tŷ Rhosyn.
 • Yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol effeithiol ar y prosiect.
 • Diweddaru a chofnodi defnyddwyr gwasanaeth posibl ar gronfa ddata.
 • Cefnogi staff gyda dyletswyddau gweinyddol amrywiol.
 • Arwain wrth ddarparu gwasanaethau gweinyddol cynhwysfawr a phroffesiynol i Threshold a'i weithwyr, gan sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl rwymedigaethau statudol cyflogaeth.
 • Goruchwylio gweithrediad Gweinyddiaeth ar gyfer prosiect Tŷ Rhosyn
 • Profiad o gymryd munudau neu barodrwydd i gael mynediad at hyfforddiant ar gymeryd munud.
 • Trwydded yrru lân lawn a mynediad i gar.
 • Agwedd anfeirniadol ac anuniongyrchol tuag at ddefnyddwyr gwasanaeth.
 • Ymwybyddiaeth o faterion sensitif a'r gallu i gymhwyso lefel uchel o ddisgresiwn a chyfrinachedd.
 • Dull hyblyg ac addasadwy o weithio

Start Date: ASAP

Salary:

Oriau: 17.5 awr yr wythnos

Gweler y disgrifiad swydd yma

Gweler Am Wasanaeth Tŷ Rhosyn YMA

 

 

Swyddog Monitro a Gweinyddu

Amdanat ti

Grymuso pobl o bob cefndir yw'r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n ddymunol, ond nid yw'n hanfodol bod gan y person gefndir gweinyddol neu fonitro. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG.

Mae cyfrifoldeb ar ddeiliad y swydd i ddangos ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o safon drwy welliant parhaus er budd y gwasanaeth a'r sefydliad.

Am y rôl

 • Sgiliau TG yn rhagorol hefyd â sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da. Byddwch yn gyfforddus yn gweithio mewn tîm ond hefyd yn gallu gweithio ar eich menter eich hun.
 • Sefydlu taenlen Excel i reoli'r wybodaeth ystadegol ar gyfer prosiect Tŷ Rhosyn.
 • Yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol effeithiol ar y prosiect.
 • Diweddaru a chofnodi darpar ddefnyddwyr gwasanaeth ar gronfa ddata.
 • Staff cymorth gyda dyletswyddau gweinyddol amrywiol.
 • Arwain wrth ddarparu gwasanaethau gweinyddol cynhwysfawr a phroffesiynol i Threshold a'i weithwyr, gan sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl rwymedigaethau cyflogaeth statudol.
 • Goruchwylio gweithrediad gweinyddiaeth ar gyfer prosiect Tŷ Rhosyn.
 • Profiad o gymryd munudau neu'n barod i gael hyfforddiant ar gymryd cofnodion.
 • Trwydded yrru lân lawnt a mynediad i gar.
 • Agwedd anfeirniadol ac anghyfarwydd at ddefnyddwyr gwasanaeth.
 • Ymwybyddiaeth o faterion sensitif a'r gallu i gymhwyso lefel uchel o ddisgresiwn a chyfrinachedd.
 • Agwedd hyblyg a hyblyg wrth weithio.

Dyddiad cychwyn: 1af o Hydref 2023

Cyflog: £9,654 - £10,046

Oriau: 17.5 awr yr wythnos

Gweler y Disgrifiad Swydd YMA

Gweler Am Wasanaeth Tŷ Rhosyn YMA

PLEASE NOTE THIS ROLE ALLOWS HYBRID WORKING AFTER THE PROBATIONARY PERIOD

Responsible to: Central Services Co-ordinator (and CEO)

Full-time 35 hours per week ( might occasionally include some evening or Saturday work)

Dyddiad Cau: ASAP

Salary: £22,167 starting salary for 35 hours per week depending on experience.

Y Rôl

Mae dyletswyddau'r swydd hon yn niferus ac amrywiol, sy'n cwmpasu rolau a chyfrifoldebau gweithwyr rheng flaen.

- Experience in working with families in crisis is essential.

- An understanding of Domestic Abuse/Sexual Violence and the ability to be empathetic and non-judgmental.

The Support Worker will be responsible for:

To support women within the Pembrokeshire Borough, thereby enabling these women to avoid crisis situations and/or stay in refuge accommodation.

To assess the level of support required by each woman and plan how this support will be administered and reviewed, working in partnership with the referring agency where appropriate.

To make, in conjunction with other floating support staff, initial assessments of need and risk assessments of referrals to the service and allocate these referrals appropriately.

To give information, advocacy, and support to women service users in areas of housing, law, legal matters relating to domestic abuse, welfare benefits, parenting etc. This may necessitate accompanying women to appointments if necessary.

In co-operation with all other workers, working constructively with families in refuge and in the community to provide an acceptable level of practical, emotional and administrative support to meet their needs.

Providing up-to-date information on all relevant topics, e.g. legal protection, divorce, social security, benefits, housing, health, education, etc to families within refuge or the community scheme.

Being aware at all times of Child Protection issues and report the same immediately to the designated Child Protection Officer.

Staff Benefits: 35-hour week

 • Hawl gwyliau â thâl hael o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gŵyl banc.
 • Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff
 • Polisïau blaengar sy'n ystyriol o deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.
 • Bupa cover after 6 months of employment and passing of the probationary period.
 • Tâl Salwch ar ôl pasio'r cyfnod prawf.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

Experience of working within a SUPPORT role for a minimum of one year is preferred.

Job Type: The post is permanent but continuation of the post, subject to funding.

Job Types: Full-time, permanent

Salary: £22,167 starting salary for 35 hours per week

 

 

Gweithiwr Cymorth Symudol Cymunedol

SYLWCH FOD Y RÔL HON YN CANIATÁU HYBRID I WEITHIO AR ÔL Y CYFNOD PRAWF

Yn atebol i: Cydlynydd Gwasanaethau Canolog (a Phrif Swyddog Gweithredol)

Llawn amser 35 awr yr wythnos (gall gynnwys rhywfaint o waith gyda'r nos neu ar ddydd Sadwrn o bryd i'w gilydd)

Dyddiad Cau: Cyn gynted â phosibl

Cyflog: £22,167 cyflog cychwynnol am 35 awr yr wythnos yn dibynnu ar brofiad.

 

Y Rôl

Mae dyletswyddau'r swydd hon yn niferus ac amrywiol, gan gwmpasu rolau a chyfrifoldebau gweithwyr rheng flaen.

- Mae profiad o weithio gyda theuluoedd mewn argyfwng yn hanfodol.

- Dealltwriaeth o Gam-drin Domestig/Trais Rhywiol a'r gallu i fod yn empathetig ac anfeirniadol.

 

Bydd y Gweithiwr Cymorth yn gyfrifol am:

Cefnogi menywod ym Mwrdeistref Sir Benfro, a thrwy hynny alluogi’r menywod hyn i osgoi sefyllfaoedd o argyfwng a/neu aros mewn lloches.

Asesu lefel y cymorth sydd ei angen ar bob menyw a chynllunio sut y caiff y cymorth hwn ei weinyddu a’i adolygu, gan weithio mewn partneriaeth â’r asiantaeth atgyfeirio lle bo’n briodol.

I wneud, ar y cyd â staff cymorth fel y bo'r angen eraill, asesiadau cychwynnol o angen ac asesiadau risg o atgyfeiriadau i'r gwasanaeth a dyrannu'r atgyfeiriadau hyn yn briodol.

Rhoi gwybodaeth, eiriolaeth a chymorth i fenywod sy'n defnyddio gwasanaethau ym meysydd tai, y gyfraith, materion cyfreithiol sy'n ymwneud â cham-drin domestig, budd-daliadau lles, rhianta ac ati. Gall hyn olygu bod angen mynd gyda menywod i apwyntiadau os oes angen.

Mewn cydweithrediad â’r holl weithwyr eraill, gweithio’n adeiladol gyda theuluoedd mewn lloches ac yn y gymuned i ddarparu lefel dderbyniol o gymorth ymarferol, emosiynol a gweinyddol i ddiwallu eu hanghenion.

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am yr holl bynciau perthnasol, e.e. amddiffyniad cyfreithiol, ysgariad, nawdd cymdeithasol, budd-daliadau, tai, iechyd, addysg ac ati i deuluoedd o fewn lloches neu gynllun cymunedol.

Bod yn ymwybodol bob amser o faterion Amddiffyn Plant ac adrodd yr un peth ar unwaith i'r Swyddog Amddiffyn Plant dynodedig.

 

Manteision Staff: 35 awr yr wythnos

 • Hawl hael o wyliau â thâl o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gŵyl banc.
 • Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff
 • Polisïau blaengar sy’n ystyriol o deuluoedd (sy’n mynd y tu hwnt i’r gofynion statudol) sy’n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.
 • Yswiriant Bupa ar ôl 6 mis o gyflogaeth a phasio'r cyfnod prawf.
 • Tâl Salwch ar ôl i'r cyfnod prawf fynd heibio.

 

Darparodd Threshold DAS y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwys yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

 

Mae profiad o weithio o fewn rôl CEFNOGAETH am o leiaf blwyddyn yn ddymunol.

Math o Swydd: Mae'r swydd yn un barhaol ond yn parhau â'r swydd, yn amodol ar gyllid.

Mathau o Swyddi: Llawn amser, parhaol

Cyflog: £22,167 cyflog cychwynnol am 35 awr yr wythnos

Post Title: Receptionist and Administration Officer

Temporary contract for maternity leave until July 2024.

Yn gyfrifol am: Prif Swyddog Gweithredol

Salary: £19,292 per annum continuation of the post is subject to funding.

Contracted hours: 35 hours per week.

We are happy to consider job share and part-time hours.

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

Must hold a full driving licence and have access to a car

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

 

Prif Ddyletswyddau

Answering all phone calls routed through the office system.

- Management of the whereabouts log and ensuring a safe point for all staff.

- Providing a contact point, information, and support either on the telephone, in writing or in person to any individual or agency. This information and support could be specific to potential service users, existing service users or agencies or general to the service provision and would be provided to any individual or agency, both statutory and voluntary.

- Receiving all mail at the office and ensuring distribution of mail to other staff, and recording same, where appropriate in the post book. This also includes the responsibility for the mailing of all correspondence for the group.

- Undertake photocopying work for the senior management team.

- Oversee the quotes system and requests from senior managers.

- Receiving, collating and distributing relevant information to all workers and group members, and where appropriate answering general correspondence.

- Ensuring the care of the fabric of the building, dealing with any fault, repairs and maintenance as required and when instructed by the Finance Manager. This also includes the general condition of the office accommodation, ensuring that is maintained in a reasonable state of order to allow good working conditions and in a clean and tidy state.

- Maintaining adequate supplies within the office of all necessary stationary, equipment, kitchen supplies, etc as per the instruction of the office Manager.

Recording and collating statistics to assist in funding applications, reports, etc for the Group. This would include the maintenance of a database (MODUS) on residents for referral assessment purposes.

- Providing administration/secretarial support to the CEO and Business Development manager,

- Oversee the Court Room

- Support the Co-ordinator with Health and Safety.

- Take minutes of meetings.

 

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

 

Job Type: Temporary contract

Salary: £19,292.00 per year

Please send a CV or download the application form. A full job description can be found here

Threshold DAS is recruiting for a CYP Administration and Monitoring Officer

Department: Children and Young People

 

Amdanoch chi

Empowering people from all walks of life is what we are all about, so we are keen to hear from people in disadvantaged or underrepresented groups. Whatever your background, it is desirable, but not essential that the person has an administration or monitoring background. Equally importantly, you should be exceptionally organised and methodical. The ideal candidate will be IT literate with excellent Microsoft Office skills.

Mae cyfrifoldeb ar ddeiliad y swydd i ddangos ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o safon drwy welliant parhaus er budd y Gwasanaeth a'r sefydliad.

 

Ynglŷn â'r rôl

- Office-based only - Llanelli

- Excellent IT skills as well as good written and oral communication skills. You will be comfortable working in a team but also able to work on your own initiative.

- To set up an excel spreadsheet to manage the statistical information for the Children and Young Peoples Projects.

- Responsible for effective internal and external communication on the project.

- Update and record potential service users onto a database.

- Support staff with various administration duties, incline embedding documents, scanning and photocopying.

- To oversee the operation of administration for the Children and Young Peoples Department.

- Experience of taking minutes or willing to access training on minute taking.

- A full clean driving licence and access to a car.

- A non-judgmental and non-directive attitude to service users.

- An awareness of sensitive issues and the ability to apply a high level of discretion and confidentiality.

- A flexible and adaptable approach to working.

 

FURTHER INFO

What you can expect from us…

You will be joining a dynamic organisation where staff welfare and development is paramount.

Benefits package includes:

· Investment in your ongoing career development.

· Pension Scheme.

· Peer support.

· Laptop and mobile phone.

· 30 days annual leave plus 8 bank holidays, part-time pro rata.

· Travelling expenses.

· Organisational sick pay.

· IT and Cycling tech scheme.

· Bupa Scheme

 

Salary: £9,654 - £9,919

Hours: 17.5 hours per week worked over 3 days.

CONTRACT ENDS 31st March 2025 - Subject to funding.

 

This role will require an enhanced DBS check plus a full clean driving licence and access to your own vehicle.

 

Interested in finding out more?

Please see the job description here

 

Swyddog Gweinyddol a Monitro: Plant a Phobl Ifanc

Mae Threshold DAS yn recriwtio ar gyfer Swyddog Gweinyddol a Monitro PPI

Adran: Plant a Phobl Ifanc

Amdanat ti

Grymuso pobl o bob cefndir yw’r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n ddymunol, ond nid yw'n hanfodol bod gan y person gefndir gweinyddol neu fonitro. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG gyda sgiliau Microsoft Office rhagorol.

Mae cyfrifoldeb ar ddeiliad y swydd i ddangos ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o safon drwy welliant parhaus er budd y Gwasanaeth a'r sefydliad.

 

Am y rôl

- Yn y swyddfa yn unig - Llanelli

- Sgiliau TG rhagorol yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da. Byddwch yn gyfforddus yn gweithio mewn tîm ond hefyd yn gallu gweithio ar eich menter eich hun.

- Sefydlu taenlen Excel i reoli'r wybodaeth ystadegol ar gyfer y Prosiectau Plant a Phobl Ifanc.

- Yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol effeithiol ar y prosiect.

- Diweddaru a chofnodi darpar ddefnyddwyr gwasanaeth ar gronfa ddata.

- Cefnogi staff gyda dyletswyddau gweinyddol amrywiol, gogwydd mewnosod dogfennau, sganio a llungopïo.

- Goruchwylio gweithrediad gweinyddiaeth yr Adran Plant a Phobl Ifanc.

- Profiad o gymryd munudau neu'n fodlon cael mynediad i hyfforddiant ar gymryd cofnodion.

- Trwydded yrru lân lawn a mynediad i gar.

- Agwedd anfeirniadol ac anghyfarwydd at ddefnyddwyr gwasanaeth.

- Ymwybyddiaeth o faterion sensitif a'r gallu i gymhwyso lefel uchel o ddisgresiwn a chyfrinachedd.

- Agwedd hyblyg a hyblyg at weithio.

 

GWYBODAETH BELLACH

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni…

Byddwch yn ymuno â sefydliad deinamig lle mae lles a datblygiad staff yn hollbwysig.

Mae'r pecyn buddion yn cynnwys:

· Buddsoddiad yn natblygiad eich gyrfa barhaus.

· Cynllun Pensiwn.

· Cefnogaeth gan gymheiriaid.

· Gliniadur a ffôn symudol.

· 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc, pro rata rhan amser.

· Costau teithio.

· Tâl salwch sefydliadol.

· Cynllun technoleg TG a Beicio.

· Cynllun Bupa

 

Cyflog: £9,654 - £9,919

Oriau: 17.5 awr yr wythnos yn gweithio dros 3 diwrnod.

CONTRACT YN DIWEDDU 31ain Mawrth 2025 - Yn amodol ar gyllid.

 

Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS uwch ynghyd â thrwydded yrru lân lawn a mynediad i'ch cerbyd eich hun.

 

Diddordeb darganfod mwy?

Gweler y disgrifiad swydd yma

Child and Family Facilitator - OFFICE-BASED

 

PROSIECT Y

Threshold DAS Ltd is a Charity dedicated to the elimination of domestic abuse and sexual violence. Project Y is a bespoke programme with the aim of raising awareness in children and young people about the importance of healthy relationships.

 

Benefits

An enhanced DBS check is required for both posts. The posts are open to both male and female applicants. A Healthcare plan is included and subject to successful completion of the probationary period. The National Lottery Community Fund funds these posts until APRIL 2026. Continuation is subject to funding.

Job Types: Full-time, and part time Contract

Salary: £23,114 - £24,521 per annum

Description

As a Child and Family Facilitator, you would assist young people and their families to find ways of communicating with each other and discuss issues constructively. You will also be expected to provide information if required to help individuals make informed decisions. Also supporting families where there is parental abuse and delivery of our Future Proof Programme

The Project Y mediation service is designed to allow children and their family members to discuss specific issues in their relationship. This service is usually used when a family has a specific problem with their communication breakdown. The sessions are run with children and Young People between the ages of 12 and 25, sessions can include as many family members as necessary. Mediation offers one-to-one sessions for each family member where they can speak openly about their issues.

Working with the whole family. A specialist service developed for children and young people, taking into account their specific needs. Young people taking part in the service are often at a crisis point at home, having been asked to leave or feeling that leaving is their only option.

THE ROLE WILL INCLUDE EVENING AND WEEKEND WORK. One evening a week and a minimum of one Saturday a month

- Must have a mediation qualification or be willing to undertake such a qualification.

- Must be able to drive and have at least two years experience as a minimum of working with children and young people on a one-to-one basis.

Salary: £23,114.00-£24,521.00 per year for full time

Education:

 • A-Level or equivalent (required)
 • driving licence and access to a car (required)

Hwylusydd Plant a Theuluoedd - SEILIEDIG AR SWYDDFA

'PROJECT Y'

Mae Threshold DAS Ltd yn elusen sy'n ymroddedig i ddileu cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae Prosiect Y yn rhaglen bwrpasol gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc am bwysigrwydd perthnasoedd iach.

 

Budd-daliadau

Mae angen gwiriad DBS manylach ar gyfer y ddwy swydd. Mae'r swyddi yn agored i ymgeiswyr gwrywaidd a benywaidd. Mae cynllun gofal iechyd wedi'i gynnwys ac yn amodol ar gwblhau'r cyfnod prawf yn llwyddiannus. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu'r swyddi hyn tan EBRILL 2026. Mae parhad yn amodol ar gyllid.

 

Mathau o Swydd: Llawn amser, Cytundeb

Cyflog: £23,114 - £24,521 y flwyddyn

 

Disgrifiad

Fel Hwylusydd Plant a Theuluoedd, byddech yn cynorthwyo pobl ifanc a'u teuluoedd i ddod o hyd i ffyrdd o gyfathrebu â'i gilydd a thrafod materion yn adeiladol. Bydd disgwyl i chi hefyd ddarparu gwybodaeth os oes angen i helpu unigolion i wneud penderfyniadau gwybodus. Hefyd cefnogi teuluoedd lle mae rhieni’n cael eu cam-drin a darparu ein Rhaglen 'Future Proof'.

Mae gwasanaeth cyfryngu Prosiect Y wedi'i gynllunio i ganiatáu i blant ac aelodau o'u teuluoedd drafod materion penodol yn eu perthynas. Defnyddir y gwasanaeth hwn fel arfer pan fydd gan deulu broblem benodol gyda'u diffyg cyfathrebu. Cynhelir y sesiynau gyda phlant a phobl ifanc rhwng 12 a 25 oed, gall sesiynau gynnwys cymaint o aelodau teulu ag sydd angen. Mae cyfryngu yn cynnig sesiynau un-i-un i bob aelod o'r teulu lle gallant siarad yn agored am eu materion.

Gweithio gyda'r teulu cyfan. Gwasanaeth arbenigol a ddatblygwyd ar gyfer plant a phobl ifanc, gan ystyried eu hanghenion penodol. Mae pobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y gwasanaeth yn aml mewn argyfwng gartref, ar ôl cael cais i adael neu'n teimlo mai gadael yw eu hunig opsiwn.

 

BYDD Y RÔL YN CYNNWYS GWAITH NOS A DROS Y PENWYTHNOS. Un noson yr wythnos ac o leiaf un Dydd Sadwrn y mis.

- Rhaid meddu ar gymhwyster cyfryngu neu fod yn fodlon ymgymryd â chymhwyster o'r fath.

- Rhaid gallu gyrru a meddu ar o leiaf dwy flynedd o brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc ar sail un-i-un.

Cyflog: £23,114.00-£24,521.00 y flwyddyn

 

Addysg:

Safon Uwch neu gyfwerth (gofynnol)
Trwydded yrru a mynediad i gar (gofynnol)

 

Dewch o hyd i'r disgrifiad swydd yma

 

Post Title: Administration and Monitoring Officer

Responsible to: Project Manager or Project Co-Ordinator

Salary: £11,576 per annum continuation of the post is subject to funding.

Contracted hours: 21 hours per week might include evenings and weekend work. We are happy to consider job share and part-time hours.

Contract Until: 31st December 2024

 

PLEASE NOTE THIS POST IS CURRENTLY ONLY FUNDED UNTIL 31st December 2024

 

HOME WORKING AVAILABLE BUT MUST BE ABLE TO TRAVEL TO LLANELLI BI-WEEKLY

You will be working in a busy and vibrant education and training department of which you will be assisting with the development and support of administration and monitoring work.

We are looking for an individual who has some experience working in an administration or customer service office. We are particularly interested in those who have worked in the Third Sector.

 

PWY YDYM NI?

With a clear vision and a strong social purpose, we bring great training, teaching, employability, and upskilling to local communities, with life-changing courses.

Since 2012, we have been giving those experiencing or who have experienced domestic abuse the opportunity to return to learning - inspiring them to realise their full potential. We see education as a tool for social justice, not just self-improvement, and we pride ourselves on making learning egalitarian and accessible.

Developing, delivering, and maintaining a key educational programme, you will ensure that our learners enjoy an outstanding experience. At the heart of our closely-knit area team, you will support and manage tutors, engage volunteers to work across various boroughs and identify business development opportunities as well as manage a programme of study. You could also find yourself involved in specialist aspects of regional educational provision, communications, quality, and teaching, whilst actively promoting our crucial work - so every day will bring different challenges.

 

Amdanoch chi: 

Empowering people from all walks of life is what we are all about, so we are keen to hear from people in disadvantaged or underrepresented groups. Whatever your background, it is desirable, but not essential that the person has an administration background. Equally importantly, you should be exceptionally organised and methodical. The ideal candidate will be IT literate.

 

Mae'r dyletswyddau'n cynnwys:

- Responsible for effective internal and external communication on the project.

- Update and record potential service users onto a database.

- Staff cymorth sydd â dyletswyddau gweinyddol amrywiol.

- To take the lead in providing comprehensive and professional administration services to Threshold and its employees, ensuring compliance with all employment statutory obligations.

- To oversee the operation of Administration for the educational project

- Datblygu a chynnal systemau monitro effeithiol i gynhyrchu adroddiadau rheolaidd.

- General administration duties, photocopying, phone calls, mail, filing etc

- Cadw amrywiaeth o astudiaethau achos a dyfyniadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth

- Must have excellent Excel skills

- Darparu gwybodaeth ystadegol gywir i'r Pennaeth Datblygu Busnes.

- Post updates on various social media sites on the advice of the marketing officer.

- Take minutes of meetings.

- Attending events with the project coordinator.

- Bod y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwaith papur atgyfeirio.

 

Buddion Staff:

- 21-hour week - part-time will be considered

- Generous paid holiday entitlement of 30 days, plus 8 bank holidays pro rata for part-time

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Gweithio gartref

- Contribution to Bupa cover after 6 months of employment and passing of probationary period.

- Threshold subscribes to the cycle-to-work scheme and the tech scheme

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

Contract length: 14 months

RHAID IDDO DDAL TRWYDDED YRRU LAWN

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

Please send a CV to vacancy@threshold-das.org.uk or download the application form.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

See the full job description HERE

 

 

Swyddog Gweinyddol a Monitro

Teitl y Swydd: Swyddog Gweinyddol a Monitro

Yn atebol i: Rheolwr Prosiect neu Gydlynydd Prosiect

Cyflog: £11,576 y flwyddyn mae parhad y swydd yn amodol ar gyllid

Oriau Cytundebol: Gallai 21 awr yr wythnos gynnwys gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau. Rydym yn hapus i ystyried rhannu swydd ac oriau rhan amser..

Contract Hyd: 31ain Rhagfyr 2024

 

SYLWCH FOD Y SWYDD HON YN CAEL EI ARIANNU AR HYN O BRYD TAN 31 Rhagfyr 2024

 

GWAITH CARTREF AR GAEL OND RHAID GALLU TEITHIO I LANELLI BOB PYTHEFNOS

Byddwch yn gweithio mewn adran addysg a hyfforddiant prysur a bywiog a byddwch yn cynorthwyo gyda datblygu a chefnogi gwaith gweinyddol a monitro.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â pheth profiad o weithio mewn swyddfa weinyddol neu wasanaeth cwsmeriaid. Mae gennym ddiddordeb arbennig yn y rhai sydd wedi gweithio yn y Trydydd Sector.

 

PWY YDYM NI?

Gyda gweledigaeth glir a phwrpas cymdeithasol cryf, rydym yn dod â hyfforddiant, addysgu, cyflogadwyedd ac uwchsgilio gwych i gymunedau lleol, gyda chyrsiau sy'n newid bywydau.

Ers 2012, rydym wedi bod yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig ddychwelyd i ddysgu – gan eu hysbrydoli i wireddu eu llawn botensial. Rydym yn gweld addysg fel arf ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol, nid dim ond hunan-wella, ac rydym yn ymfalchïo mewn gwneud dysgu yn deg ac yn hygyrch.

Wrth ddatblygu, cyflwyno a chynnal rhaglen addysgol allweddol, byddwch yn sicrhau bod ein dysgwyr yn mwynhau profiad rhagorol. Wrth galon ein tîm ardal glos, byddwch yn cefnogi ac yn rheoli tiwtoriaid, yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr i weithio ar draws amrywiol fwrdeistrefi ac yn nodi cyfleoedd datblygu busnes yn ogystal â rheoli rhaglen astudio. Gallech hefyd gael eich hun yn ymwneud ag agweddau arbenigol ar ddarpariaeth addysgol ranbarthol, cyfathrebu, ansawdd, ac addysgu, wrth hyrwyddo ein gwaith hanfodol yn weithredol - felly bydd pob dydd yn dod â heriau gwahanol.

 

Amdanat ti:

Grymuso pobl o bob cefndir yw’r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n ddymunol, ond nid yw'n hanfodol bod gan y person gefndir gweinyddol. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG.

 

Mae dyletswyddau yn cynnwys:

- Yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol effeithiol ar y prosiect.

- Diweddaru a chofnodi darpar ddefnyddwyr gwasanaeth ar gronfa ddata.

- Staff cymorth gyda dyletswyddau gweinyddol amrywiol.

- Arwain wrth ddarparu gwasanaethau gweinyddol cynhwysfawr a phroffesiynol i Threshold a'i weithwyr, gan sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl rwymedigaethau cyflogaeth statudol.

- Goruchwylio gweithrediad Gweinyddiaeth ar gyfer y prosiect addysgol

- Datblygu a chynnal systemau monitro effeithiol i gynhyrchu adroddiadau rheolaidd.

- Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol, llungopïo, galwadau ffôn, post, ffeilio ac ati

- Cadw amrywiaeth o astudiaethau achos a dyfynbrisiau gan ddefnyddwyr gwasanaeth

- Rhaid meddu ar sgiliau Excel rhagorol

- Darparu gwybodaeth ystadegol gywir i'r Pennaeth Datblygu Busnes.

- Postiwch ddiweddariadau ar wahanol wefannau cyfryngau cymdeithasol ar gyngor y swyddog marchnata.

- Cymryd cofnodion cyfarfodydd.

- Mynychu digwyddiadau gyda chydlynydd y prosiect.

- Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwaith papur atgyfeirio.

 

Buddiannau Staff:

- Wythnos 21 awr - bydd rhan-amser yn cael ei hystyried

- Hawl hael o wyliau â thâl o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gŵyl banc pro rata ar gyfer rhan-amser

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy’n ystyriol o deuluoedd (sy’n mynd y tu hwnt i’r gofynion statudol) sy’n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Gweithio gartref

- cyfraniad at yswiriant Bupa ar ôl 6 mis o gyflogaeth a phasio'r cyfnod prawf.

- Mae Threshold yn tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN CYFWELIAD A BYDD YN AMODOL AR WIRIAD BODDHAOL DBS

Hyd y contract: 14 mis

RHAID DAL TRWYDDED YRRU LLAWN

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Cyn gynted â phosibl

Anfonwch CV i vacancy@threshold-das.org.uk neu lawrlwythwch y ffurflen gais.

Darparodd Threshold DAS y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwys yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

Gweler y disgrifiad swydd llawn YMA

 

Post Title: Administration and Monitoring Officer

Responsible to: Project Manager or Project Co-Ordinator

Salary: £9,647 per annum continuation of the post is subject to funding.

Contracted hours: 17.5 hours per week might include evenings and weekend work. We are happy to consider job share and part-time hours.

CONTRACT UNTIL 31st December 2024

 

PLEASE NOTE THIS POST IS CURRENTLY ONLY FUNDED UNTIL 31st December 2024

 

HOME WORKING AVAILABLE BUT MUST BE ABLE TO TRAVEL TO LLANELLI BI-WEEKLY

You will be working in a busy and vibrant education and training department of which you will be assisting with the development and support of administration and monitoring work.

We are looking for an individual who has some experience of working in an administration or customer service office. We are particularly interested in those who have worked in the Third Sector.

 

PWY YDYM NI?

With a clear vision and a strong social purpose, we bring great training, teaching, employability, and upskilling to local communities, with life-changing courses.

Since 2012, we have been giving those experiencing or who have experienced domestic abuse the opportunity to return to learning - inspiring them to realise their full potential. We see education as a tool for social justice, not just self-improvement, and we pride ourselves on making learning egalitarian and accessible.

Developing, delivering, and maintaining a key educational programme, you will ensure that our learners enjoy an outstanding experience. At the heart of our closely-knit area team, you will support and manage tutors, engage volunteers to work across various boroughs, identify business development opportunities as well as manage a programme of study. You could also find yourself involved in specialist aspects of regional educational provision, communications, quality, and teaching, whilst actively promoting our crucial work - so every day will bring different challenges.

 

Amdanoch chi: 

Empowering people from all walks of life is what we are all about, so we are keen to hear from people in disadvantaged or underrepresented groups. Whatever your background, it is desirable, but not essential that the person has an administration background. Equally importantly, you should be exceptionally organised and methodical. The ideal candidate will be IT literate.

 

Mae'r dyletswyddau'n cynnwys:

- Responsible for effective internal and external communication on the project.

- Update and record potential service users onto a database.

- Staff cymorth sydd â dyletswyddau gweinyddol amrywiol.

- To take the lead in providing comprehensive and professional administration services to Threshold and its employees, ensuring compliance with all employment statutory obligations.

- To oversee the operation of Administration for the educational project

- Datblygu a chynnal systemau monitro effeithiol i gynhyrchu adroddiadau rheolaidd.

- General administration duties, photocopying, phone calls, mail, filing etc

- Cadw amrywiaeth o astudiaethau achos a dyfyniadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth

- Must have excellent Excel skills

- Darparu gwybodaeth ystadegol gywir i'r Pennaeth Datblygu Busnes.

- Post updates on various social media sites on the advice of the marketing officer.

- Take minutes of meetings.

- Attending events with the project coordinator.

- Bod y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwaith papur atgyfeirio.

 

Buddion Staff:

- 17.5-hour week - part-time will be considered

- Generous paid holiday entitlement of 30 days, plus 8 bank holidays pro rata for part-time

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Gweithio gartref

- contribution to Bupa cover after 6 months of employment and passing of probationary period.

- Threshold subscribes to the cycle-to-work scheme and the tech scheme

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

Contract length: 14 months

RHAID IDDO DDAL TRWYDDED YRRU LAWN

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

Please send a CV to vacancy@threshold-das.org.uk or download the application form.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

See the full job description HERE

 

         

Post Title: Tutor and Engagement Officer 

Responsible to: Project Co-Ordinator

Salary: £24,897 continuation of the post is subject to funding.

Contracted hours: 35 hours per week might include evenings and weekend work. We are happy to consider job share and part-time hours.

Contract Until: 31st DECEMBER 2024

WORKING IN POWYS – two roles available

The TUTOR and ENGAGEMENT OFFICER will be home based but will need to travel to Llanelli once a week.

The role will also include the writing of Curriculum.

 

PWY YDYM NI?

With a clear vision and a strong social purpose, we bring great training, teaching, employability, and upskilling to local communities, with life-changing courses.

Since 2012, we have been giving those experiencing or who have experienced domestic abuse the opportunity to return to learning - inspiring them to realise their full potential. We see education as a tool for social justice, not just self-improvement, and we pride ourselves on making learning egalitarian and accessible.

Developing, delivering, and maintaining a key educational programme, you will ensure that our learners enjoy an outstanding experience. At the heart of our closely-knit area team, you will support and manage tutors, engage volunteers to work across various boroughs, and identify business development opportunities as well as manage a programme of study. You could also find yourself involved in specialist aspects of regional educational provision, communications, quality, and teaching, whilst actively promoting our crucial work - so every day will bring different challenges.

 

Amdanoch chi:

Empowering people from all walks of life is what we are all about, so we are keen to hear from people in disadvantaged or underrepresented groups. Whatever your background, it is essential that the person has a PGCE/PCET or equivalent, alongside extensive experience of developing tutors, co-ordinating diverse stakeholders and engaging with those who are disadvantaged. Equally importantly, you should be exceptionally organised and methodical. The ideal candidate will be IT literate and able to support delivery through a blended learning approach including the use of Zoom, TEAMS, and our MOODLE Virtual Learning Environment (VLE).

The Tutor and Engagement Officer will provide a supportive service to individuals in the wider community. The Tutor will work with individuals who are or have experienced domestic abuse.

The Tutor will deliver Agored Cymru accredited units and Qualifications to women 18+. The courses will be delivered at Entry Level 1 and above and will include a range of varied qualifications and accredited modules.

We also have an online learning portal ' The Life you Want' which is available to all learners.

 

Y Rôl

Are you an excellent Tutor and Engagement Officer who has experience in delivering vocational courses? If so, this is the perfect position for you.

Are you interesting in Volunteering or have you experience of working with Volunteers.

Are you passionate about education and have an ability for engagement of learners to projects.

Bydd gennych ddull arloesol o addysgu a byddwch yn gallu darparu profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Gan weithio fel rhan o dîm llwyddiannus, byddwch yn darparu addysgu a dysgu ysbrydoledig ac ymgysylltiol yn ogystal â chynnal cyfraddau cadw a llwyddiant uchel ar draws y rhaglen.

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr â'r rhaglen.

 

Buddion Staff:

- 35-hour week

- Generous paid holiday entitlement of 30 days, plus 8 bank holidays.

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Contribution to Bupa cover after 6 months of employment and passing of probationary period.

- Threshold Tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

  

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

MUST HOLD A FULL DRIVING LICENCE AND HAVE ACCESS TO A CAR

We will consider self-employed sessional workers.

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

Please send a CV to vacancy@threshold-das.org.uk or download the application form.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr neu statws anabledd.

See full job description here

 

 

Tiwtor a Swyddog Ymgysylltu (Powys)

Yn atebol i: Cydlynydd y Prosiect

Cyflog: £24,897 y flwyddyn, mae parhad y swydd yn amodol ar gyllid.

Oriau cytundebol: Gall 35 awr yr wythnos gynnwys gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau. Rydym yn hapus i ystyried rhannu swydd ac oriau rhan amser.

Cytundeb Hyd at: 31ain Rhagfyr 2024

 

WEITHIO YM MHOWYS – dwy rôl ar gael

Bydd y tiwtor a'r swyddog ymgysylltu yn gweithio gartref ond bydd angen iddynt deithio i Lanelli unwaith yr wythnos.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys ysgrifennu Cwricwlwm.

PWY YDYM NI?

Gyda gweledigaeth glir a phwrpas cymdeithasol cryf, rydym yn dod â hyfforddiant, addysgu, cyflogadwyedd ac uwchsgilio gwych i gymunedau lleol, gyda chyrsiau sy'n newid bywydau.

Ers 2012, rydym wedi bod yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig ddychwelyd i ddysgu – gan eu hysbrydoli i wireddu eu llawn botensial. Rydym yn gweld addysg fel arf ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol, nid dim ond hunan-wella, ac rydym yn ymfalchïo mewn gwneud dysgu yn deg ac yn hygyrch.

Wrth ddatblygu, cyflwyno a chynnal rhaglen addysgol allweddol, byddwch yn sicrhau bod ein dysgwyr yn mwynhau profiad rhagorol. Wrth galon ein tîm ardal glos, byddwch yn cefnogi ac yn rheoli tiwtoriaid, yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr i weithio ar draws amrywiol fwrdeistrefi ac yn nodi cyfleoedd datblygu busnes yn ogystal â rheoli rhaglen astudio. Gallech hefyd gael eich hun yn ymwneud ag agweddau arbenigol ar ddarpariaeth addysgol ranbarthol, cyfathrebu, ansawdd, ac addysgu, wrth hyrwyddo ein gwaith hanfodol yn weithredol - felly bydd pob dydd yn dod â heriau gwahanol.

 

Amdanat ti:

Grymuso pobl o bob cefndir yw’r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n hanfodol bod gan y person TAR/PCET neu gyfwerth, ynghyd â phrofiad helaeth o ddatblygu tiwtoriaid, cydlynu rhanddeiliaid amrywiol ac ymgysylltu â'r rhai dan anfantais. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG ac yn gallu cefnogi cyflwyno trwy ddull dysgu cyfunol gan gynnwys defnyddio Zoom, TEAMS, a'n Amgylchedd Dysgu Rhithwir MOODLE (VLE).

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn darparu gwasanaeth cefnogol i unigolion yn y gymuned ehangach. Bydd y Tiwtor yn gweithio gydag unigolion sydd neu sydd wedi profi cam-drin domestig.

Bydd y Tiwtor yn cyflwyno unedau achrededig Agored Cymru a Chymwysterau i fenywod 18+. Cyflwynir y cyrsiau ar Lefel Mynediad 1 ac uwch a byddant yn cynnwys ystod o gymwysterau amrywiol a modiwlau achrededig.

Mae gennym hefyd borth dysgu ar-lein 'The Life you Want' sydd ar gael i bob dysgwr.

 

Y Rôl

A ydych yn diwtor a swyddog ymgysylltu rhagorol sydd â phrofiad o gyflwyno cyrsiau galwedigaethol? Os felly, dyma'r sefyllfa berffaith i chi.

Ydych chi'n ddiddorol mewn gwirfoddoli neu a oes gennych chi brofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr.

Ydych chi'n angerddol am addysg ac yn gallu ymgysylltu dysgwyr â phrosiectau.

Bydd gennych ymagwedd arloesol at addysgu a byddwch yn gallu cyflwyno profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Gan weithio fel rhan o dîm llwyddiannus, byddwch yn darparu addysgu a dysgu ysbrydoledig a deniadol yn ogystal â chynnal cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant uchel ar draws y rhaglen.

Bydd y tiwtor a'r swyddog ymgysylltu yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr ar y rhaglen.

 

Buddiannau Staff:

- 35 awr yr wythnos

- Hawl hael o wyliau â thâl o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gŵyl banc.

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy’n ystyriol o deuluoedd (sy’n mynd y tu hwnt i’r gofynion statudol) sy’n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Cyfraniad at yswiriant Bupa ar ôl 6 mis o gyflogaeth a'r cyfnod prawf wedi mynd heibio.

- Mae'r trothwy yn tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

 

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN CYFWELIAD A BYDD YN AMODOL AR WIRIAD BODDHAOL DBS

RHAID DAL TRWYDDED YRRU LLAWN A MYNEDIAD I GAR

 

Byddwn yn ystyried gweithwyr sesiynol hunangyflogedig.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Cyn gynted â phosibl

Anfonwch CV i vacancy@threshold-das.org.uk neu lawr lwythwch y ffurflen gais.

 

Darparodd Threshold DAS y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwys yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

 

Gweler y disgrifiad swydd llawn yma

 

Swyddog Atal Digartrefedd

Amdanoch chi

Grymuso pobl o bob cefndir yw'r hyn yr ydym yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n ddymunol, ond nid yw'n hanfodol bod gan yr unigolyn ddealltwriaeth fanwl o dai a cham-drin domestig.

Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog TG, yn gallu gyrru a chael trwydded yrru lân lawn. Mae profiad o weithio mewn ffordd sy'n seiliedig ar drawma yn ddymunol ond nid yn hanfodol gan y darperir hyfforddiant llawn.

Mae cyfrifoldeb ar ddeiliad y swydd i ddangos ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o safon drwy welliant parhaus er budd y Gwasanaeth a'r sefydliad.

Ynglŷn â'r rôl

Bydd gweithwyr arbenigol yn canolbwyntio ar atal digartrefedd i fenywod, dynion a'u teuluoedd sydd mewn perygl o ddigartrefedd mewn ardaloedd gwledig. Bydd y prosiect yn cynnig cymorth a chefnogaeth i atal digartrefedd yn gynharach ac o leiaf dau i dri mis cyn y pwynt argyfwng.

Bydd y HPO yn trafod pob mater, ac anghenion cymorth sy'n effeithio ar y sefyllfa ac yn cynnig cyngor ac arweiniad arbenigol. Bydd y HPO yn gweithio gyda'r defnyddwyr gwasanaeth i gwblhau Cynllun Tai a Lles Personol a fydd yn helpu i gefnogi eu hanghenion tai.

Bydd y Bartneriaeth yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r awdurdod tai lleol, y Landlordiaid Cymdeithasol a'r landlordiaid preifat, i sicrhau bod anghenion defnyddwyr y gwasanaeth bob amser yn cael eu rhoi yng nghanol unrhyw anghenion.

Byddwn yn cynnig cyngor ar fudd-daliadau tai a hawliau ariannol statudol i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael gafael ar gymaint o gymorth ag y mae ganddynt hawl iddo. Rydym hefyd yn gallu cynnig ein gwasanaeth Cyfryngu i Deuluoedd sy'n ceisio ailsefydlu cyswllt cadarnhaol â theuluoedd lle mae'n briodol ac yn ddiogel gwneud hynny. Bydd y gefnogaeth yn amrywio a gall fod yn gyfuniad o wasanaethau.

Cyflog: £22,386 - £23,295

Oriau: 35 awr yr wythnos

Gweler y disgrifiad swydd yma

Gweler Am Wasanaeth Tŷ Rhosyn YMA

 

Swyddog Atal Digartrefedd

Amdanat ti

Grymuso pobl o bob cefndir yw'r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n ddymunol, ond nid yn hanfodol, bod gan y person ddealltwriaeth fanwl o dai a cham-drin domestig.

Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG, yn gallu gyrru a bydd ganddo drwydded yrru lân lawnt. Mae profiad o weithio mewn ffordd sy'n seiliedig ar drawma yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Mae cyfrifoldeb ar ddeiliad y swydd i ddangos ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o safon drwy welliant parhaus er budd y Gwasanaeth a'r sefydliad.

Am y rôl

Bydd gweithwyr arbenigol yn canolbwyntio ar atal digartrefedd i fenywod, dynion, a'u teuluoedd sydd mewn perygl o ddigartrefedd mewn ardaloedd gwledig. Bydd y prosiect yn cynnig cymorth a chefnogaeth i atal digartrefedd yn gynharach ac o leiaf ddau i dri mis cyn y pwynt argyfwng.

Bydd yr HPO yn trafod yr holl faterion, anghenion cymorth sy'n effeithio ar y sefyllfa ac yn cynnig cyngor ac arweiniad arbenigol. Bydd yr HPO yn gweithio gyda'r defnyddwyr gwasanaeth i gwblhau cynllun tai a lles personol a fydd yn helpu i gefnogi eu hanghenion tai.

Bydd yr HPO yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r awdurdod tai lleol, Landlordiaid Cymdeithasol, a landlordiaid preifat, i sicrhau bod anghenion defnyddwyr gwasanaeth bob amser yn cael eu rhoi wrth wraidd unrhyw anghenion.

Byddwn yn cynnig cyngor ar fudd-daliadau tai a hawliau ariannol statudol i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael cymaint o gymorth ag y mae ganddynt hawl iddo. Rydym hefyd yn gallu cynnig ein gwasanaeth Cyfryngu Teuluol sy'n anelu at ailsefydlu cyswllt cadarnhaol â theuluoedd lle mae'n briodol ac yn ddiogel i wneud hynny. Bydd y cymorth yn amrywio a gall fod yn gyfuniad o wasanaethau.

Cyflog: £22,386 - £23,295

Oriau: 35 awr yr wythnos

Gweler y Disgrifiad Swydd YMA

Gweler Am Wasanaeth Tŷ Rhosyn YMA

Post Title: Tutor and Engagement Officer (Rhondda Cynon Taff)

Responsible to: Project Co-Ordinator

Salary: £24,897 for 35 hours continuation of the post is subject to funding.

Contracted hours: 35 hours per week might include evenings and weekend work.

Contract Until: 31st December 2024

PLEASE NOTE THIS ROLE IS CURRENTLY UNTIL 31st December 2024

SUBJECT TO FUNDING THE POST MIGHT CONTINUE.

 

The Tutor and Engagement Officer will be home-based working in RCT but will need to travel to Llanelli a few times a week.

The role will also include the writing of the Curriculum.

 

PWY YDYM NI?

With a clear vision and a strong social purpose, we bring great training, teaching, employability, and upskilling to local communities, with life-changing courses.

Since 2012, we have been giving those experiencing or who have experienced domestic abuse the opportunity to return to learning - inspiring them to realise their full potential. We see education as a tool for social justice, not just self-improvement, and we pride ourselves on making learning egalitarian and accessible.

Developing, delivering, and maintaining a key educational programme, you will ensure that our learners enjoy an outstanding experience. At the heart of our closely-knit area team, you will support and manage tutors, engage volunteers to work across various boroughs and identify business development opportunities as well as manage a programme of study. You could also find yourself involved in specialist aspects of regional educational provision, communications, quality, and teaching, whilst actively promoting our crucial work - so every day will bring different challenges.

 

Amdanoch chi:

Empowering people from all walks of life is what we are all about, so we are keen to hear from people in disadvantaged or underrepresented groups. Whatever your background, it is essential that the person has a PGCE/PCET or equivalent, alongside extensive experience of developing tutors, co-ordinating diverse stakeholders and engaging with those who are disadvantaged. Equally importantly, you should be exceptionally organised and methodical. The ideal candidate will be IT literate and able to support delivery through a blended learning approach including the use of Zoom, TEAMS and our MOODLE Virtual Learning Environment (VLE).

The Tutor and Engagement Officer will provide a supportive service to individuals in the wider community. The Tutor will work with individuals who are or have experienced domestic abuse.

The Tutor will deliver Agored Cymru accredited units and Qualifications to women 18+. The courses will be delivered at Entry Level 1 and above and will include a range of varied qualifications and accredited modules.

We also have an online learning portal ' The Life You Want' which is available to all learners.

 

Y Rôl

Are you an excellent Tutor and Engagement Officer who has experience in delivering vocational courses? If so, this is the perfect position for you.

Are you interested in Volunteering or have you experience working with Volunteers?

Are you passionate about education and have the ability to engage learners in projects?

Bydd gennych ddull arloesol o addysgu a byddwch yn gallu darparu profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Working as part of a successful team, you will provide inspirational and engaging teaching and learning as well as maintain retention and high success rates across the programme.

The Tutor and Engagement Officer will support the engagement of learners in the programme.

 

Buddion Staff:

- 35-hour week

- Generous paid holiday entitlement of 30 days, plus 8 bank holidays.

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Contribution to Bupa cover after 6 months of employment and passing of probationary period.

- Threshold subscribes to the cycle-to-work scheme and the tech scheme

 

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

MUST HOLD A FULL DRIVING LICENCE AND HAVE ACCESS TO A CAR

We will consider self-employed sessional workers.

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

Please send a CV to vacancy@threshold-das.org.uk or download the application form.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

See the full job description here

 

     

 

 

Tiwtor a Swyddog Ymgysylltu (Rhondda Cynon Taff)

Teitl y Swydd: Tiwtor a Swyddog Ymgysylltu (Rhondda Cynon Taff)

Yn atebol i: Cydlynydd Prosiect

Cyflog: £24,897 am 35 awr. Mae parhad y swydd yn amodol ar gyllid.

Oriau cytundebol: Gall 35 awr yr wythnos gynnwys gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Cytundeb Hyd at: 31 Rhagfyr 2024

SYLWCH FOD Y SWYDD HON YN CAEL EI ARIANNU AR HYN O BRYD TAN 31 RHAGFYR 2024

 

YN AMODOL AR GYLLID, GALLAI'R SWYDD BARHAU.

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn gweithio gartref yn RhCT ond bydd angen iddo deithio i Lanelli ychydig o weithiau'r wythnos.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys ysgrifennu'r Cwricwlwm.

 

PWY YDYM NI?

Gyda gweledigaeth glir a phwrpas cymdeithasol cryf, rydym yn dod â hyfforddiant, addysgu, cyflogadwyedd ac uwchsgilio gwych i gymunedau lleol, gyda chyrsiau sy'n newid bywydau.

Ers 2012, rydym wedi bod yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig ddychwelyd i ddysgu – gan eu hysbrydoli i wireddu eu llawn botensial. Rydym yn gweld addysg fel arf ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol, nid dim ond hunan-wella, ac rydym yn ymfalchïo mewn gwneud dysgu yn deg ac yn hygyrch.

Wrth ddatblygu, cyflwyno a chynnal rhaglen addysgol allweddol, byddwch yn sicrhau bod ein dysgwyr yn mwynhau profiad rhagorol. Wrth galon ein tîm ardal glos, byddwch yn cefnogi ac yn rheoli tiwtoriaid, yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr i weithio ar draws amrywiol fwrdeistrefi ac yn nodi cyfleoedd datblygu busnes yn ogystal â rheoli rhaglen astudio. Gallech hefyd gael eich hun yn ymwneud ag agweddau arbenigol ar ddarpariaeth addysgol ranbarthol.

 

Amdanat ti:

Grymuso pobl o bob cefndir yw’r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n hanfodol bod gan y person TAR/PCET neu gyfwerth, ynghyd â phrofiad helaeth o ddatblygu tiwtoriaid, cydlynu rhanddeiliaid amrywiol ac ymgysylltu â'r rhai dan anfantais. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG ac yn gallu cefnogi cyflwyno trwy ddull dysgu cyfunol gan gynnwys defnyddio Zoom, TEAMS, a'n Amgylchedd Dysgu Rhithwir MOODLE (VLE).

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn darparu gwasanaeth cefnogol i unigolion yn y gymuned ehangach. Bydd y Tiwtor yn gweithio gydag unigolion sydd neu sydd wedi profi cam-drin domestig.

Bydd y Tiwtor yn cyflwyno unedau achrededig Agored Cymru a Chymwysterau i fenywod 18+. Cyflwynir y cyrsiau ar Lefel Mynediad 1 ac uwch a byddant yn cynnwys ystod o gymwysterau amrywiol a modiwlau achrededig.

Mae gennym hefyd borth dysgu ar-lein 'The Life you Want' sydd ar gael i bob dysgwr.

 

Y Rôl

A ydych yn diwtor a swyddog ymgysylltu rhagorol sydd â phrofiad o gyflwyno cyrsiau galwedigaethol? Os felly, dyma'r sefyllfa berffaith i chi.

Ydych chi'n ddiddorol mewn gwirfoddoli neu a oes gennych chi brofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr.

Ydych chi'n angerddol am addysg ac yn gallu ymgysylltu dysgwyr â phrosiectau.

Bydd gennych ymagwedd arloesol at addysgu a byddwch yn gallu cyflwyno profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Gan weithio fel rhan o dîm llwyddiannus, byddwch yn darparu addysgu a dysgu ysbrydoledig a deniadol yn ogystal â chynnal cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant uchel ar draws y rhaglen.

Bydd y tiwtor a'r swyddog ymgysylltu yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr ar y rhaglen.

 

Buddiannau Staff:

- 35 awr yr wythnos

- Hawl hael o wyliau â thâl o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gŵyl banc.

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy’n ystyriol o deuluoedd (sy’n mynd y tu hwnt i’r gofynion statudol) sy’n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Cyfraniad at yswiriant Bupa ar ôl 6 mis o gyflogaeth a'r cyfnod prawf wedi mynd heibio.

- Mae'r trothwy yn tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

 

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN CYFWELIAD A BYDD YN AMODOL AR WIRIAD BODDHAOL DBS

RHAID DAL TRWYDDED YRRU LLAWN A MYNEDIAD I GAR

 

Byddwn yn ystyried gweithwyr sesiynol hunangyflogedig.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Cyn gynted â phosibl

Anfonwch CV i vacancy@threshold-das.org.uk neu lawr lwythwch y ffurflen gais.

 

Darparodd Threshold DAS y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwys yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

 

Gweler y disgrifiad swydd llawn yma

   

Post Title: Tutor and Engagement Officer – (Rhondda Cynon Taff)

Responsible to: Project Co-Ordinator

Salary: £14,938 for 21 hours continuation of the post is subject to funding.

Contracted hours: 21 hours per week might include evenings and weekend work. We are happy to consider job share and part-time hours.

Contract Until: 31st December 2024

WORKING IN Rhondda Cynon Taff 

SUBJECT TO FUNDING THE POST MIGHT CONTINUE.

The Tutor and Engagement Officer will be home-based but will need to travel to Llanelli a few times a week.

The role will also include the writing of Curriculum.

PWY YDYM NI?

With a clear vision and a strong social purpose, we bring great training, teaching, employability, and upskilling to local communities, with life-changing courses.

Since 2012, we have been giving those experiencing or who have experienced domestic abuse the opportunity to return to learning - inspiring them to realise their full potential. We see education as a tool for social justice, not just self-improvement, and we pride ourselves on making learning egalitarian and accessible.

Developing, delivering, and maintaining a key educational programme, will ensure that our learners enjoy an outstanding experience. At the heart of our closely-knit area team, you will support and manage tutors, engage volunteers to work across various boroughs and identify business development opportunities as well as manage a programme of study. You could also find yourself involved in specialist aspects of regional educational provision, communications, quality, and teaching, whilst actively promoting our crucial work - so every day will bring different challenges.

Amdanoch chi:

Empowering people from all walks of life is what we are all about, so we are keen to hear from people in disadvantaged or underrepresented groups. Whatever your background, it is essential that the person has a PGCE/PCET or equivalent, alongside extensive experience of developing tutors, co-ordinating diverse stakeholders and engaging with those who are disadvantaged. Equally importantly, you should be exceptionally organised and methodical. The ideal candidate will be IT literate and able to support delivery through a blended learning approach including the use of Zoom, TEAMS and our MOODLE Virtual Learning Environment (VLE).

The Tutor and Engagement Officer will provide a supportive service to individuals in the wider community. The Tutor will work with individuals who are or have experienced domestic abuse.

The Tutor will deliver Agored Cymru accredited units and Qualifications to women 18+. The courses will be delivered at Entry Level 1 and above and will include a range of varied qualifications and accredited modules.

We also have an online learning portal ' The Life you Want' which is available to all learners.

Y Rôl

Are you an excellent Tutor and Engagement Officer who has experience in delivering vocational courses? If so, this is the perfect position for you.

Are you interested in Volunteering or have you experience working with Volunteers?

Are you passionate about education and have the ability to engage learners in projects?

Bydd gennych ddull arloesol o addysgu a byddwch yn gallu darparu profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Working as part of a successful team, you will provide inspirational and engaging teaching and learning as well as maintain retention and high success rates across the programme.

The Tutor and Volunteering Officer will support the engagement of learners in the programme.

Buddion Staff:

- 21-hour week

- Generous paid holiday entitlement of 30 days, plus 8 bank holidays (pro rata for 21 hours)

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Contribution to Bupa cover after 6 months of employment and passing of probationary period.

- Threshold subscribes to the cycle-to-work scheme and the tech scheme

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

MUST HOLD A FULL DRIVING LICENCE AND HAVE ACCESS TO A CAR

 

We will consider self-employed sessional workers.

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

Please send a CV to vacancy@threshold-das.org.uk or download the application form.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr neu statws anabledd.

Please see the Job description here

 

     

 

 

Tiwtor a Swyddog Ymgysylltu - Rhan Amser - (Rhondda Cynon Taff)

Teitl y Swydd: Tiwtor a Swyddog Ymgysylltu (Rhondda Cynon Taff)

Yn atebol i: Cydlynydd Prosiect

Cyflog: £14,938 am 21 awr mae parhad y swydd yn amodol ar gyllid.

Oriau cytundebol: Gallai 21 awr yr wythnos gynnwys gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau. Rydym yn hapus i ystyried rhannu swydd ac oriau rhan amser.

Cytundeb Hyd at: 31 Rhagfyr 2024

 

SYLWCH FOD Y SWYDD HON YN CAEL EI ARIANNU AR HYN O BRYD TAN 31 RHAGFYR 2024

 YN AMODOL AR GYLLID, GALLAI'R SWYDD BARHAU.

 

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn gweithio gartref yn RhCT ond bydd angen iddo deithio i Lanelli ychydig o weithiau'r wythnos.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys ysgrifennu'r Cwricwlwm.

 

 

PWY YDYM NI?

Gyda gweledigaeth glir a phwrpas cymdeithasol cryf, rydym yn dod â hyfforddiant, addysgu, cyflogadwyedd ac uwchsgilio gwych i gymunedau lleol, gyda chyrsiau sy'n newid bywydau.

Ers 2012, rydym wedi bod yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig ddychwelyd i ddysgu – gan eu hysbrydoli i wireddu eu llawn botensial. Rydym yn gweld addysg fel arf ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol, nid dim ond hunan-wella, ac rydym yn ymfalchïo mewn gwneud dysgu yn deg ac yn hygyrch.

Wrth ddatblygu, cyflwyno a chynnal rhaglen addysgol allweddol, byddwch yn sicrhau bod ein dysgwyr yn mwynhau profiad rhagorol. Wrth galon ein tîm ardal glos, byddwch yn cefnogi ac yn rheoli tiwtoriaid, yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr i weithio ar draws amrywiol fwrdeistrefi ac yn nodi cyfleoedd datblygu busnes yn ogystal â rheoli rhaglen astudio. Gallech hefyd gael eich hun yn ymwneud ag agweddau arbenigol ar ddarpariaeth addysgol ranbarthol.

 

Amdanat ti:

Grymuso pobl o bob cefndir yw’r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n hanfodol bod gan y person TAR/PCET neu gyfwerth, ynghyd â phrofiad helaeth o ddatblygu tiwtoriaid, cydlynu rhanddeiliaid amrywiol ac ymgysylltu â'r rhai dan anfantais. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG ac yn gallu cefnogi cyflwyno trwy ddull dysgu cyfunol gan gynnwys defnyddio Zoom, TEAMS, a'n Amgylchedd Dysgu Rhithwir MOODLE (VLE).

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn darparu gwasanaeth cefnogol i unigolion yn y gymuned ehangach. Bydd y Tiwtor yn gweithio gydag unigolion sydd neu sydd wedi profi cam-drin domestig.

Bydd y Tiwtor yn cyflwyno unedau achrededig Agored Cymru a Chymwysterau i fenywod 18+. Cyflwynir y cyrsiau ar Lefel Mynediad 1 ac uwch a byddant yn cynnwys ystod o gymwysterau amrywiol a modiwlau achrededig.

Mae gennym hefyd borth dysgu ar-lein 'The Life you Want' sydd ar gael i bob dysgwr.

 

Y Rôl

A ydych yn diwtor a swyddog ymgysylltu rhagorol sydd â phrofiad o gyflwyno cyrsiau galwedigaethol? Os felly, dyma'r sefyllfa berffaith i chi.

Ydych chi'n ddiddorol mewn gwirfoddoli neu a oes gennych chi brofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr.

Ydych chi'n angerddol am addysg ac yn gallu ymgysylltu dysgwyr â phrosiectau.

Bydd gennych ymagwedd arloesol at addysgu a byddwch yn gallu cyflwyno profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Gan weithio fel rhan o dîm llwyddiannus, byddwch yn darparu addysgu a dysgu ysbrydoledig a deniadol yn ogystal â chynnal cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant uchel ar draws y rhaglen.

Bydd y tiwtor a'r swyddog ymgysylltu yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr ar y rhaglen.

 

Buddiannau Staff:

- 21 awr yr wythnos

- Hawl hael o wyliau â thâl o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gŵyl banc (pro rata am 21 awr)

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy’n ystyriol o deuluoedd (sy’n mynd y tu hwnt i’r gofynion statudol) sy’n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Cyfraniad at yswiriant Bupa ar ôl 6 mis o gyflogaeth a'r cyfnod prawf wedi mynd heibio.

- Mae'r trothwy yn tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

 

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN CYFWELIAD A BYDD YN AMODOL AR WIRIAD BODDHAOL DBS

RHAID DAL TRWYDDED YRRU LLAWN A MYNEDIAD I GAR

 

Byddwn yn ystyried gweithwyr sesiynol hunangyflogedig.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Cyn gynted â phosibl

Anfonwch CV i vacancy@threshold-das.org.uk neu lawr lwythwch y ffurflen gais.

 

Darparodd Threshold DAS y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwys yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

 

Gweler y disgrifiad swydd llawn yma

     

Post Title: Tutor and Volunteering Officer

Responsible to: Project Co-Ordinator

Salary: £24,897 Continuation of the post is subject to funding.

Contracted hours: 35 hours per week might include evenings and weekend work. We are happy to consider job share and part-time hours.

CONTRACT UNTIL 31st DECEMBER 2024

Subject to funding the post might continue.

The Tutor and Volunteering Officer will be based in our office in Llanelli.

The role will also include the writing of the Curriculum.

PWY YDYM NI?

With a clear vision and a strong social purpose, we bring great training, teaching, employability and upskilling to local communities, with life-changing courses.

Since 2012, we have been giving those experiencing or who have experienced domestic abuse the opportunity to return to learning - inspiring them to realise their full potential. We see education as a tool for social justice, not just self-improvement, and we pride ourselves on making learning egalitarian and accessible.

Developing, delivering, and maintaining a key educational programme, will ensure that our learners enjoy an outstanding experience. At the heart of our closely-knit area team, you will support and manage tutors, engage volunteers to work across various boroughs identify business development opportunities as well as manage a programme of study. You could also find yourself involved in specialist aspects of regional educational provision, communications, quality, and teaching, whilst actively promoting our crucial work - so every day will bring different challenges.

Amdanoch chi:

Empowering people from all walks of life is what we are all about, so we are keen to hear from people in disadvantaged or underrepresented groups. Whatever your background, it is essential that the person has a PGCE/PCET or equivalent, alongside extensive experience of developing tutors, co-ordinating diverse stakeholders and engaging with those who are disadvantaged. Equally importantly, you should be exceptionally organised and methodical. The ideal candidate will be IT literate and able to support delivery through a blended learning approach including the use of Zoom, TEAMS and our MOODLE Virtual Learning Environment (VLE).

The Tutor will provide a supportive service to individuals in the wider community. The Tutor will work with individuals who are or have experienced domestic abuse.

The Tutor will deliver Agored Cymru accredited units and Qualifications to women 18+. The courses will be delivered at Entry Level 1 and above and will include a range of varied qualifications and accredited modules.

We also have an online learning portal ' The Life you Want' which is available to all learners 

Y Rôl

Ydych chi'n Diwtor rhagorol sydd â phrofiad o gyflwyno cyrsiau galwedigaethol? Os felly, dyma'r sefyllfa berffaith i chi.

Are you interesting in Volunteering or have you experience of working with Volunteers.

Bydd gennych ddull arloesol o addysgu a byddwch yn gallu darparu profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Gan weithio fel rhan o dîm llwyddiannus, byddwch yn darparu addysgu a dysgu ysbrydoledig ac ymgysylltiol yn ogystal â chynnal cyfraddau cadw a llwyddiant uchel ar draws y rhaglen.

The Tutor and Volunteering Officer will support the engagement of learners on to the programme.

Buddion Staff:

- 35-hour week

- Generous paid holiday entitlement of 30 days, plus 8 bank holidays.

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy'n addas i deuluoedd (sy'n rhagori ar ofynion statudol) sy'n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Contribution to Bupa cover after 6 months of employment and passing of probationary period.

- Threshold Tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN Y CYFWELIAD A BYDD YN DESTUN GWIRIAD DBS BODDHAOL

MUST HOLD A FULL DRIVING LICENCE AND HAVE ACCESS TO A CAR

We will consider self-employed sessional workers.

Dyddiad cau ceisiadau: ASAP

Please send a CV to vacancy@threshold-das.org.uk or download the application form.

Threshold Darparodd Datganiad y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwysedig yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr neu statws anabledd.

Please see the job description here

Tiwtor a Swyddog Gwirfoddoli

Teitl y Swydd: Tiwtor a Swyddog Gwirfoddoli

Yn atebol i: Cydlynydd Prosiect

Cyflog: £24,897 mae parhad y swydd yn amodol ar gyllid.

Oriau cytundebol: 35 hour yr wythnos. Gynnwys gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau. Rydym yn hapus i ystyried rhannu swydd ac oriau rhan amser.

Cytundeb Hyd at: 31 Rhagfyr 2024

 

SYLWCH FOD Y SWYDD HON YN CAEL EI ARIANNU AR HYN O BRYD TAN 31 RHAGFYR 2024

YN AMODOL AR GYLLID, GALLAI'R SWYDD BARHAU.

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn gweithio gartref yn RhCT ond bydd angen iddo deithio i Lanelli ychydig o weithiau'r wythnos.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys ysgrifennu'r Cwricwlwm.

PWY YDYM NI?

Gyda gweledigaeth glir a phwrpas cymdeithasol cryf, rydym yn dod â hyfforddiant, addysgu, cyflogadwyedd ac uwchsgilio gwych i gymunedau lleol, gyda chyrsiau sy'n newid bywydau.

Ers 2012, rydym wedi bod yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig ddychwelyd i ddysgu – gan eu hysbrydoli i wireddu eu llawn botensial. Rydym yn gweld addysg fel arf ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol, nid dim ond hunan-wella, ac rydym yn ymfalchïo mewn gwneud dysgu yn deg ac yn hygyrch.

Wrth ddatblygu, cyflwyno a chynnal rhaglen addysgol allweddol, byddwch yn sicrhau bod ein dysgwyr yn mwynhau profiad rhagorol. Wrth galon ein tîm ardal glos, byddwch yn cefnogi ac yn rheoli tiwtoriaid, yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr i weithio ar draws amrywiol fwrdeistrefi ac yn nodi cyfleoedd datblygu busnes yn ogystal â rheoli rhaglen astudio. Gallech hefyd gael eich hun yn ymwneud ag agweddau arbenigol ar ddarpariaeth addysgol ranbarthol.

Amdanat ti:

Grymuso pobl o bob cefndir yw’r hyn yr ydym i gyd yn ei olygu, felly rydym yn awyddus i glywed gan bobl mewn grwpiau difreintiedig neu heb gynrychiolaeth ddigonol. Beth bynnag fo'ch cefndir, mae'n hanfodol bod gan y person TAR/PCET neu gyfwerth, ynghyd â phrofiad helaeth o ddatblygu tiwtoriaid, cydlynu rhanddeiliaid amrywiol ac ymgysylltu â'r rhai dan anfantais. Yr un mor bwysig, dylech fod yn hynod drefnus a threfnus.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog mewn TG ac yn gallu cefnogi cyflwyno trwy ddull dysgu cyfunol gan gynnwys defnyddio Zoom, TEAMS, a'n Amgylchedd Dysgu Rhithwir MOODLE (VLE).

Bydd y Tiwtor a'r Swyddog Ymgysylltu yn darparu gwasanaeth cefnogol i unigolion yn y gymuned ehangach. Bydd y Tiwtor yn gweithio gydag unigolion sydd neu sydd wedi profi cam-drin domestig.

Bydd y Tiwtor yn cyflwyno unedau achrededig Agored Cymru a Chymwysterau i fenywod 18+. Cyflwynir y cyrsiau ar Lefel Mynediad 1 ac uwch a byddant yn cynnwys ystod o gymwysterau amrywiol a modiwlau achrededig.

Mae gennym hefyd borth dysgu ar-lein 'The Life you Want' sydd ar gael i bob dysgwr.

Y Rôl

A ydych yn diwtor sydd â phrofiad o gyflwyno cyrsiau galwedigaethol? Os felly, dyma'r sefyllfa berffaith i chi.

Ydych chi'n ddiddorol mewn gwirfoddoli neu a oes gennych chi brofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr.

Ydych chi'n angerddol am addysg ac yn gallu ymgysylltu dysgwyr â phrosiectau.

Bydd gennych ymagwedd arloesol at addysgu a byddwch yn gallu cyflwyno profiad dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr.

Gan weithio fel rhan o dîm llwyddiannus, byddwch yn darparu addysgu a dysgu ysbrydoledig a deniadol yn ogystal â chynnal cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant uchel ar draws y rhaglen.

Bydd y tiwtor a'r swyddog ymgysylltu yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr ar y rhaglen.

Buddiannau Staff:

- 35 awr yr wythnos

- Hawl hael o wyliau â thâl o 30 diwrnod, ynghyd ag 8 gŵyl banc (pro rata am 21 awr)

- Cynllun pensiwn cyflog cyfrannol

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus i'r holl staff

- Polisïau blaengar sy’n ystyriol o deuluoedd (sy’n mynd y tu hwnt i’r gofynion statudol) sy’n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

- Gweithio hyblyg

- Cyfraniad at yswiriant Bupa ar ôl 6 mis o gyflogaeth a'r cyfnod prawf wedi mynd heibio.

- Mae'r trothwy yn tanysgrifio i'r cynllun beicio i'r gwaith a'r cynllun technoleg

RHAID LLENWI FFURFLEN GAIS CYN CYFWELIAD A BYDD YN AMODOL AR WIRIAD BODDHAOL DBS

RHAID DAL TRWYDDED YRRU LLAWN A MYNEDIAD I GAR

Byddwn yn ystyried gweithwyr sesiynol hunangyflogedig.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Cyn gynted â phosibl

Anfonwch CV i vacancy@threshold-das.org.uk neu lawr lwythwch y ffurflen gais.

Darparodd Threshold DAS y wybodaeth llogi gynhwysol ganlynol:

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ystyried pob ymgeisydd cymwys yn gyfartal heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, tarddiad cenedlaethol, statws cyn-filwr, neu statws anabledd.

Gweler y disgrifiad swydd llawn yma

 

Ffurflen Gais

All vacancies offered will require a satisfactory DBS check and two satisfactory references. 

Rhannwch y dudalen hon: