Cam-drin Domestig mewn Perthnasoedd LHDT+

Nid yw cam-drin domestig yn effeithio ar berthnasoedd heterorywiol yn unig, ond gellir ei ganfod ym mhob perthynas waeth beth fo'u rhywioldeb, rhyw, crefydd, statws economaidd, diwylliant a lleoliad. Gall cam-drin domestig fod yn bresennol mewn unrhyw fath o berthynas, ond gall y ffordd y mae'n cyflwyno fod yn wahanol. Mae'r dudalen hon yn ymdrin â sut y gall cam-drin domestig ddigwydd ac mae'n cyflwyno ei hun mewn perthynas nad yw'n heterorywiol.

Cymuned LGBT+

Mae'r gymuned LGBTQ+ yn cynnwys unigolion sy'n nodi eu bod yn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol a Chwestiynu ynghyd ag eraill.  Amcangyfrifwyd bod 1 o bob 4 o bobl o'r gymuned LGBTQ+ yn profi cam-drin domestig ar ryw adeg yn eu bywydau.*

Mae unigolion heterorywiol a LGBTQ+ yn rhannu llawer o elfennau cyffredin mewn mathau o gam-drin a brofir. Fodd bynnag, mae rhai mathau o gamdriniaeth sy'n benodol i'r boblogaeth LGBTQ+.

Gall hyn gynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i –

 • Bygythiadau i ddatgelu cyfeiriadedd rhywiol, "allan" heb ganiatâd i deulu, ffrindiau neu gydweithwyr.
 • Holwch eich rhywioldeb drwy awgrymu nad ydych yn lesbiaidd go iawn nac yn ddyn hoyw go iawn.
 • Argyhoeddi partner na fydd neb yn credu ei fod yn cael ei gam-drin, oherwydd mythau cymdeithasol nad yw cam-drin domestig yn digwydd mewn perthynas o'r un rhyw.
 • Gall partner sy'n cam-drin drin person LGBTQ+ i gredu bod ymddygiad camdriniol yn rhan o berthynas "normal".
 • Gall partner sy'n cam-drin orfodi ei bartner i guddio'r gamdriniaeth i ddiogelu delwedd y gymuned LGBT.
 • Bygwth dweud wrth eraill fod gennych HIV/AIDS.

Mathau traws-benodol o gam-drin

Gall pobl sy'n nodi eu bod yn gam-drin domestig trawsryweddol ddigwydd yn y ffyrdd canlynol:

 • Bygwth datgelu eich hunaniaeth drawsrywiol heb ganiatâd.
 • Eich atal rhag dweud wrth bobl eraill am eich cefndir neu'ch hunaniaeth draws.
 • Atal mynediad at feddyginiaeth neu driniaeth sydd ei hangen i fynegi eich hunaniaeth o ran rhywedd (e.e. hormonau, llawdriniaeth).
 • Stopiwch fynegiant eich hunaniaeth o ran rhywedd drwy newidiadau yn eich ymddangosiad (e.e. y dillad rydych chi'n eu gwisgo, gwallt, colur).
 • Stopiwch fynegiant eich hunaniaeth o ran rhywedd drwy'r ffordd rydych chi'n disgrifio eich hun (e.e. yr enw a'r rhagenwau rydych chi'n eu defnyddio) neu "Enw marw".
 • Gwneud i chi deimlo cywilydd, euog, neu anghywir am eich cefndir neu'ch hunaniaeth draws.
 • Tynnwch sylw at rannau o'ch corff yr ydych yn teimlo'n anghyfforddus yn eu cylch.
 • Eich atal rhag ymgysylltu â phobl draws eraill neu fynychu grwpiau cymdeithasol trawsryweddol a grwpiau cymorth.

Dylid nodi bod cyfraddau mynychder cam-drin domestig mewn perthnasoedd LGBT+ yn anodd eu mesur yn ddibynadwy gan nad yw'r arolwg cam-drin domestig nodweddiadol yn gwahaniaethu'n gyffredin rhwng rhyw dioddefwyr a chyflawnwyr. At hynny, canfuwyd bod ystadegau LGBT+ yn dibynnu ar p'un a gynhaliwyd astudiaeth mewn amgylchedd "allan" agored e.e. digwyddiadau balchder neu ganolfan feddygol (Pommy Harmar et al. 2016)

 

Os ydych wedi profi cam-drin domestig neu'n profi cam-drin domestig ar hyn o bryd, yna mae gwahanol wasanaethau cymorth ar gael.

Gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol ar 01554 752422 fel arall gallwch gysylltu â:

Galop – Mae Galop yn elusen LGBT+ benodol sydd â'r nod o ddileu pob math o drais tuag at aelodau o'r gymuned. Mae Galop hefyd yn rhedeg llinell gymorth benodol ar gyfer cam-drin domestig LHDT sydd ar gael drwy: 0800 999 5428 neu drwy e-bost yn help@galop.org.uk

Stonewall – Mae Stonewall yn darparu'r wybodaeth a'r ystadegau diweddaraf am bynciau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar aelodau o'r gymuned LGBT+.

Cymorth i Fenywod – Mae Cymorth i Fenywod yn rhoi cymorth i unrhyw un y mae cam-drin domestig yn effeithio arnynt. Mae'r ddolen hon yn darparu rhagor o wybodaeth sy'n benodol i'r gymuned LGBT+.

 

 

Rhannwch y dudalen hon: