Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Nid yw'r wefan hon yn casglu nac yn storio unrhyw ddata personol. Os byddwch yn dewis cysylltu â ni drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy'r post, bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio yn unol â'n polisi diogelu a chadw data, yn ddiogel a dim ond y rhai sydd angen y wybodaeth i ddarparu ein gwasanaeth. Mae pob cyflogai yn gweithredu'n gwbl gyfrinachol, er y gall fod adegau na allwn warantu cyfrinachedd llwyr, yn enwedig achosion sy'n ymwneud â materion amddiffyn plant, twyll, terfysgaeth, neu os ystyriwn fod angen canfod neu atal trosedd. Ni fyddwn yn prosesu data mewn unrhyw ffordd nad yw'n cael ei ddatgelu ac ni fyddwn byth yn rhannu data gyda thrydydd partïon cyn eich caniatâd gwybodus.

 

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, ewch i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO):

Yn ogystal â'n Datganiad Preifatrwydd, mae gennym hefyd Bolisi Preifatrwydd sydd ar gael isod:

Privacy Policy 2023

Rydym hefyd wedi ysgrifennu polisi sy'n ystyriol o blant sydd ar gael isod neu ar ein gwefan i blant:

Polisi Preifatrwydd Sy'n Dda i Blant

Rhannwch y dudalen hon: