Moving Forward – Rhondda Cynon Taf

Ewch ymlaen trwy fwrw ymlaen â rhifau...

The ‘Moving Forward’ Project is a project that provides opportunities in training and support for employment for people and communities in Wales. This project is funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF).

Do you feel that your maths skills are a barrier to a job or career you would like to pursue?

The Moving Forward Project is a new project to support individuals in developing their maths skills – around one in five adults in the UK lack numeracy skills, without which they find it difficult to budget; they feel stressed and insecure about money regardless of their income, and they struggle to overcome barriers to progression in work.

Bydd y prosiect yn cynnig ei gyrsiau hyfforddi fel rhan o'r cymwysterau canlynol:-

Level 1-2 Award in Essential Skills for Work and Life
Level 1-3 Award in Skills for Further Study
Level 1-3 Essential Application of Number

Courses are free to individuals who are 19+, living in Rhondda Cynon Taff who are unemployed, employed self-employed or on zero-hour contracts. Individuals currently in receipt of ESA and JSA are welcome.

Courses can be undertaken via classroom delivery, online delivery or self-study (with tutor support) through our ‘The Life You Want’ learning portal. Training and project activities are available face-to-face and/or online*. Eligibility criteria applies – open to residents in the unitary authority of Rhondda Cynon Taff. (*Subject to participant numbers)

Interested? Please get in touch with Gail on GHughes@threshold-das.org.uk / 07951 949863

Download the flyer here

 

Ewch ymlaen trwy fwrw ymlaen â rhifau…

Mae’r Prosiect ‘Moving Forward’ yn brosiect sy’n darparu cyfleoedd mewn hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer cyflogaeth i bobl a chymunedau yng Nghymru. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF).

Ydych chi’n teimlo bod eich sgiliau mathemateg yn rhwystr i swydd neu yrfa yr hoffech ei dilyn?

Mae ‘Moving Forward’ yn brosiect newydd i gefnogi unigolion i ddatblygu eu sgiliau mathemateg – mae tua un o bob pump o oedolion yn y DU heb sgiliau rhifedd, a hebddynt maent yn ei chael hi’n anodd cyllidebu; maent yn teimlo dan straen ac yn ansicr ynghylch arian gwaeth beth fo’u hincwm, ac maent yn cael trafferth goresgyn rhwystrau i gamu ymlaen mewn gwaith.

Bydd y prosiect yn cynnig ei gyrsiau hyfforddi fel rhan o’r cymwysterau canlynol:-

Lefel 1 – 2 Dyfarniad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

Lefel 1 – 3 Dyfarniad mewn Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach

Lefel 1 – 3 Cymhwyso Rhif yn Hanfodol

Mae cyrsiau am ddim i unigolion 19+, sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf sy’nddi-waith, yn gyflogedig yn hunangyflogedig neu ar gytundebau dim oriau. Mae croeso i unigolion sy’n derbyn LCC a LCG ar hyn o bryd.

Gellir dilyn cyrsiau trwy gyflwyno ystafell ddosbarth, cyflwyno ar-lein neu hunan-astudio (gyda chymorth tiwtor) trwy ein porth dysgu ‘The Life You Want’. Mae hyfforddiant a gweithgareddau prosiect ar gael wyneb yn wyneb a/neu ar-lein*. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol – yn agored i drigolion yn awdurdod unedol Rhondda Cynon Taf. (*Yn amodol ar nifer y cyfranogwyr)

Diddordeb? Cysylltwch â Gail ar GHughes@threshold-das.org.uk / 07951 949863

Lawrlwythwch y daflen yma

Rhannwch y dudalen hon: