adnoddau

Ar Threshold-Datganiadau rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ac mae gennym ystod eang o adnoddau ar gael i helpu'r rhai mewn angen. Os hoffech wybod mwy am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig, edrychwch ar ein llyfrynnau isod neu dilynwch y dolenni gwe ac mae croeso i chi gael mynediad at ein hadnoddau eraill a'u rhannu (lle mae'n ddiogel gwneud hynny) gyda'r rhai sydd wedi neu sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.

Ein Gwasanaethau

Cyfraith Sarah

Dioddefwyr Gwrywaidd

Diweddarwyd Llyfryn Cymorth Hyblyg 2018

ADLAIS

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Llyfryn Dewisiadau

Gweithwyr Plant

 

Dolenni Defnyddiol a Gwasanaethau Eraill

Cyfiawnder i Fenywod
Sefydliad ffeministaidd sy'n ymgyrchu ac yn cefnogi menywod sydd wedi ymladd yn ôl yn erbyn neu wedi lladd partneriaid gwrywaidd trais.

Mangaredig y DU
Gwasanaeth cymorth ac adnoddau i ddynion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol, eu ymosod yn rhywiol a/neu eu treisio.

Cymorth i Ddynion
Elusen gofrestredig sy'n darparu cyngor a chymorth ymarferol am ddim i ddynion sy'n dioddef cam-drin domestig.

Ffederasiwn Argyfwng Trais
Cynrychioli buddiannau gwasanaethau Argyfwng Trais a Cham-drin Rhywiol, a gweithredu fel llais cenedlaethol i fenywod sy'n goroesi trais rhywiol a cham-drin.

Lloches
Darparu achubiaeth i fenywod a phlant sy'n profi cam-drin domestig.

Parch
Cymorth a chymorth i'r rhai sydd wedi cyflawni cam-drin domestig.

Samariaid
Gwasanaeth 24 awr sy'n darparu cymorth emosiynol cyfrinachol i bobl sy'n profi teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a allai arwain at hunanladdiad.

Cymorth i Ddioddefwyr
Elusen annibynnol sy'n helpu pobl i ymdopi ag effeithiau troseddu.

Cymorth i Ferched Cymru
Helpu menywod a phlant sy'n agored i niwed sy'n profi trais a cham-drin domestig yn Ne Cymru.

Gwawrio'r Byd
Elusen yn y DU sy'n ymroddedig i ddatblygiad menywod a hawliau dynol menywod yn fyd-eang.

Cymorth i Fenywod
Elusen genedlaethol sy'n gweithio i roi terfyn ar gam-drin domestig yn erbyn menywod a phlant.

Ymddiriedolaeth Elusennol Dim Goddefgarwch
Sefydliad sy'n hyrwyddo polisi ac arfer arloesol sy'n mynd i'r afael ag achosion sylfaenol trais gan ddynion yn erbyn menywod a phlant.

 

Gwerthoedd Craidd

Egwyddorion yw'r Gwerthoedd Craidd sy'n arwain Threshold ymddygiad mewnol y Datganiadau a'i berthynas ag asiantaethau allanol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar fenywod a phlant;
 • Cymorth i ddynion sy'n dioddef camdriniaeth;
 • Cymorth i gyflawnwyr newid eu hymddygiad camdriniol;
 • Parch at gredoau a gwerth unigol;
 • Mae trais tuag at eraill yn annerbyniol;
 • Cydraddoldeb i fenywod;
 • Ymrwymiad i dorri'r cylch cam-drin, hyrwyddo twf a datblygiad unigol;
 • Ymrwymiad i arloesi, buddsoddi mewn adnoddau staff;
 • Ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth;
 • Ymrwymiad i ymgynghori a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau;
 • Darparu gwasanaethau sy'n werth am arian – defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau, gan roi arian cyhoeddus at ddefnydd da;
 • Lobïo / Ymgyrchu dros hawliau i fenywod.

Threshold yn Pro-Women ac nid yn Gwrth-Ddynion.

Rydym yn gofalu am ein Defnyddwyr Gwasanaeth:

Threshold Mae gan Das ddiddordeb gonest mewn gwrando ar ein defnyddwyr gwasanaeth a'u dysgu.  Mae hyn yn sicrhau bod y berthynas rhwng defnyddwyr gwasanaeth a staff yn ystyrlon ac mae ein gwasanaethau'n effeithiol ac yn llwyddiannus.

Yr allwedd i'n llwyddiant yw "Ymgysylltu Go Iawn" gyda'n defnyddwyr gwasanaeth ac Passion am roi eu buddiannau yn gyntaf bob amser, yn ddieithriad.

Threshold Mae Datganiadau wedi datblygu ystod eang o wasanaethau i alluogi defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau diogelwch, cymorth, eiriolaeth, cyfleoedd a pherchnogaeth o'u bywydau ac i ddod â'r cylch cam-drin domestig i ben. Mae'r gwasanaethau hyn yn amrywio o gyswllt a chyngor cychwynnol, llety lloches, drwy wasanaethau ymyrraeth gynnar a chyfryngu, i gyfleoedd addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli a lleoli, sydd gyda'i gilydd yn darparu cyfres o lwybrau at fyw'n annibynnol.

Rydym yn Ysbrydoli ac yn Tawelu Meddyliau:

Holl Threshold Mae staff y Datganiad yn ymgynghori'n gyson â'n defnyddwyr gwasanaeth y mae eu cyfranogiad wrth wraidd ein holl wasanaethau.

Threshold Mae Datganiad yn annog defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan gadarnhaol yn y gwasanaethau y maent yn eu derbyn.  Am y rheswm hwn, sefydlir fforymau i alluogi defnyddwyr gwasanaeth a chyn-ddefnyddwyr gwasanaeth i gyfarfod a thrafod y gwasanaethau y maent yn eu derbyn yn ogystal â chynnig cymorth anffurfiol a chyfoedion i'w gilydd.

Dydyn ni ddim yn rhoi'r gorau i ddefnyddwyr gwasanaethau – rydyn ni'n dod o hyd i atebion nad oedd dim

Threshold Datganiadau Sy'n cadw'r marc Ansawdd AQS: mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: http://advicequalitystandard.org.uk/find-aqs-centres/.