Rhaglen STAR

Mae prosiect STAR wedi cynllunio cyrsiau wedi'u hanelu'n benodol at blant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion iau i edrych ar ddiogelwch, ymddiriedaeth a pharch mewn perthynas. Mae'n rhoi pecyn cymorth o wybodaeth ac adnoddau iddynt sydd wedi'u cynllunio i'w hatal rhag mynd i berthynas sy'n cam-drin yn y cartref neu, os ydynt mewn perthynas gamdriniol, y wybodaeth am sut i adael y berthynas honno'n ddiogel a chael cymorth. Erbyn hyn mae cwrs ar gyfer cyfnod allweddol 3 a 4 ac mae hyn yn ystyried y pwysau sydd gan bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion iau o gyfryngau cymdeithasol a ffonau clyfar.

 

Mae pob cam o'r rhaglen yn archwilio cam-drin domestig ac yn egluro i'r rhai sy'n gysylltiedig nad cam-drin domestig yw eu bai. Yn ystod y sesiynau hyn anogir plant a phobl ifanc i archwilio eu teimladau a'u hemosiynau ac i ailadeiladu unrhyw berthynas iach o fewn eu teulu. Mae pynciau eraill sy'n cael sylw ar y Rhaglen STAR sydd wedi'u hanelu at y rhai dros 14 oed yn cynnwys:

  • Perthnasoedd Parchus
  • Cam-drin Domestig
  • Stereoteipio
  • Cydsyniad Rhywiol
  • Secstio
  • Pornograffi
  • Camfanteisio Rhywiol
  • Canfyddiad

Er mwyn bod yn rhan o'r prosiect STAR gallwch naill ai gyfeirio eich plant at y prosiect, gallant hunangyfeirio neu gallwn dderbyn atgyfeiriadau gan asiantaethau allanol.

Rhannwch y dudalen hon: