Vacancies

For current volunteering opportunities please click here.

All vacancies offered, will require a satisfactory DBS check and two satisfactory references.

Due to the high numbers of applicants, we are unable to respond to everyone who apply’s.  Please assume if you haven’t heard from us two 

Community Floating Support Workers

Monday – Friday y: 35 hours per week

Needs to be flexible

SALARY:  £19,317

Further Information

This post has been designed to enable support to be offered within the community through the Floating Support Scheme. Therefore the duties of this post are many and varied, encompassing the roles and responsibilities of front line workers.

Experience of working with families in crisis is desirable

An understanding of Domestic Abuse/sexual Violence and the ability to be empathetic and non judgmental.

Having worked in a support role for a minimum of two years.

Please send a completed application from to Enquiries@Threshold-das.org.uk

Closing Date: – 6th January at 9am

Job Type: Fixed term until March 2020 – continuation of post, subject to funding.

INTERVIEW Application form BLANK

Community Floating Support Worker DECEMBER 2019

REFUGE Assistant 

HOURS of  hours per week:17.5 hours 

Monday/Thursday/Friday: 

Alternative Saturday and Sunday: 

Needs to be flexible

SALARY: £16,604 Pro Rata 

Supporting women residents providing practical, emotional and administrative support to meet the families needs.

Support residents to address their mental and physical health needs.

Maintaining complete and accurate confidential records of work done with the families using the agreed support plans for each family during their stay in refuge.

Manage the practicalities of the refuge on a daily basis.

An understanding of domestic abuse and the ability to be empathetic and non judgmental.

Having worked in a support role for a minimum of two years.

Closing Date: – Monday 6th January 2020 at 9am

Please apply by completing an application form and send to Enquiries@Threshold-das.org.uk

INTERVIEW Application form BLANK

Refuge Worker DECEMBER 2019

Administration and Inventory Assistant:Project Y 

Threshold DAS Ltd is an organisation dedicated to the elimination of domestic abuse and sexual violence, Project Y is a bespoke program with the aim of raising awareness in children and young people about the importance of healthy relationships.

Responsibilities and Duties:

 • To provide professional and effective administration and monitoring services
 • The ability to use of Microsoft programs such as Word Processor, Excel and PowerPoint.
 • Assisting in the preparation of reports, presentations and designing publicity materials in relation to the organisation.
 • Data imputing for monitoring purposes.
 • Ensuing outgoing post is recorded and mailed on a daily basis.
 • Photocopying and filling as requested.
 • Maintaining stocks of relevant proforma for the organisation.
 • Ensuring effective communication within the organisation.

Essential Requirements

 – Demonstrable experience of providing administrative support in a busy office environment.

 – Excellent organisational skills.

 – Excellent IT skills, including a working knowledge of all Microsoft Office application

 – Excellent communication skills, both verbal and written.

 – Excellent literacy skills.

 – Ability to prioritise workload.

 – An understanding of the issues surrounding domestic abuse.

 – Understanding of equal opportunities and its practical application.

 – Proven ability to work within a team.

 – Awareness of sensitive issues and ability to apply a high level of self-awareness.

Salary: £15,189 Pro Rata for 17.5 hours

Closing date 6th January 2020 at 9am

Application forms and job description can be found below. 

Please send completed application forms to enquiries@Threshold-das.org.uk

INTERVIEW Application form BLANK

Administation and Inventory Assistant JD[1]

 

Cynorthwyydd Gweinyddiaeth a Stocrestrau – PROSIECT Y

Mae Threshold DAS Ltd yn gorff sy’n ymroddgar i warediad camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol. Rhaglen wedi’i theilwra ag amcan o godi ymwybyddiaeth ymysg plant a phobl ifainc ynglŷn â phwysigrwydd perthnasau iachus ydy Prosiect Y; mae’n ymdrin â phynciau megis cyfryngau cymdeithasol, secstio a defnyddio’r we’n ddiogel, iechyd rhywiol a deall gogwydd rhywiol, bwlio, pwysau gan gyfoedion, camddefnydd sylweddau, cyffuriau ac alcohol, hunan-niweidio ac ymyriad hunanladdiad, iechyd meddwl a bwyta’n iach. Fe fydd menter y model hwn yn cael ei throsglwyddo mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, colegau a mudiadau sector trydydd-barti sy’n darparu cymorth i bobl ifainc. Mae’r prosiect yn cynnig gwasanaethau ymweld ar gyfer cyngor a chymorth un i un yn ogystal â rhaglen gwaith grŵp. Ein hamcan yw darparu’r offer sydd angen ar bobl ifainc i ddelio â’r materion y maent yn teimlo fel bod angen help arnynt, ac i fagu eu dealltwriaeth a thrugaredd ar gyfer cymdeithas sy’n newid, gyda’r gobaith y byddent yn aeddfedi mewn i genhedlaeth sy’n gallu torri’r cylchred o gamdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol.

Cyfrifoldebau a Dyletswyddau:

 • Darparu gwasanaethau gweinyddiaeth a monitro proffesiynol ac effeithlon
 • Y gallu i ddefnyddio rhaglenni Microsoft, megis Word, Excel a PowerPoint
 • Cynorthwyo gyda pharatoad adroddiadau, cyflwyniadau, a dylunio adnoddau cyhoeddusrwydd mewn perthynas â’r mudiad
 • Mewnbynnu data ar gyfer pwrpasau monitro
 • Sicrhau bod post ymadawol yn cael ei recordio a’i danfon yn ddyddiol
 • Llungopïo a ffeilio yn ôl y gofyn
 • Cynnal a chadw stociau proforma perthnasol ar gyfer y mudiad
 • Sicrhau cyfathrebiad effeithlon o fewn y mudiad

Anghenion Hanfodol

 • Profiad dangosadwy darparu cymorth gweinyddol o fewn amgylchedd swyddfa prysur
 • Sgiliau trefniadol gwych
 • Sgiliau TGCh gwych, gan gynnwys adnabyddiaeth holl raglenni Microsoft Office
 • Sgiliau cyfathrebu gwych, llafar ac ysgrifenedig
 • Sgiliau llythrennedd gwych
 • Y gallu i flaenoriaethu gwaith
 • Dealltwriaeth o’r materion sy’n cwmpasu camdriniaeth ddomestig
 • Dealltwriaeth cyfleoedd hafal a’u hymroddiad ymarferol
 • Gallu profedig gweithio fel tîm
 • Ymwybyddiaeth materion sensitif a’r gallu i wisgo lefel uchel o hunanymwybyddiaeth.

Dyddiad cau 6ed o Ionawr 2020 am 9yb

 

 

Sessional Tutors required 

Threshold DAS  is seeking freelance qualified tutors who are passionate and enthusiastic, to deliver a range of Agored Cymru Qualifications and Modules in a wide range of different subject area, to individuals who are economically inactive. Course will be delivered at: Level 1 and Level 2.

Areas of particular interest include: Mindfulness, Drama, Music, Welsh, Environment.

Qualification requirement – PGCE or equivalent. Please submit you CV’s to Vacancy@Threshold-das.org.uk closing date: on-going

ALL VACANCIES ADVERTISED WILL REQUIRE AN ENHANCED DBS CHECK.

  

Share this page: