Stori Naomi

"Fe wnes i ffoi o fy nghartref oherwydd cam-drin domestig difrifol ac roedd yn rhaid i mi anfon fy merch i fyw gyda fy mab hŷn gan fy mod hefyd yn brwydro canser ar y pryd felly nid oeddwn yn gallu gofalu amdani. Roeddwn eisoes wedi cael magwraeth anodd gan fy mod yn dioddef cam-drin plant yn rhywiol ac nid oeddwn yn siŵr sut i ddelio â phopeth. Fe wnaeth fy mhartner fy ngham-drin yn gorfforol ac yn emosiynol hefyd a dyna pam y cyrhaeddais i Gymorth i Fenywod.

"Roeddwn i'n dioddef cam-drin plant yn rhywiol ac roeddwn i'n ansicr sut i ddelio â phopeth. Fe wnaeth fy mhartner fy ngham-drin yn gorfforol ac yn emosiynol"

Cefais weithiwr cymorth a gyfarfu â mi a helpodd i greu cynllun cymorth a oedd yn gosod fy anghenion unigol. Gyda'i gilydd, fe'm helpodd i weithio ar fy hunan-barch, hyder ac anghenion emosiynol. Ynghyd â helpu i ddelio â'r cam-drin diweddar, helpodd fy ngweithiwr cymorth i mi ymdopi â'm cam-drin yn y gorffennol hefyd drwy fy nghyfeirio at gwnselydd. At hynny, helpodd fy ngweithiwr i mi sicrhau tai newydd i ffwrdd oddi wrth fy mhartner a helpodd i roi cynllun diogelwch ar waith.

Diolch i'r cymorth a'r gefnogaeth a gynigir gan fy ngweithiwr cymorth a'r cwnselydd rwy'n teimlo'n llawer cryfach ac yn fwy annibynnol gan fy ngwneud mewn sefyllfa well i ddelio â'r cam-drin a ddioddefais. Rwy'n teimlo'n ddiogel erbyn hyn ac yn gallu cael fy merch yn byw gyda mi eto. Nawr gallaf symud ymlaen gyda fy mywyd."

Rhannwch y dudalen hon: