Beth yw cam-drin domestig?

Mae'r term cam-drin domestig yn disgrifio cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol a/neu ariannol unigolyn mewn gwirionedd neu dan fygythiad gan bartner, aelod o'r teulu neu rywun y mae perthynas agos ag ef neu y bu perthynas agos ag ef.

Anaml iawn y bydd cam-drin yn ddigwyddiad untro.  Mae'n disgrifio patrwm ymddygiad parhaus a fabwysiadwyd gan un partner mewn ymgais i roi pŵer a rheolaeth dros bartner arall.  Mae'r ymddygiad camdriniol yn aml yn golygu ynysu'r unigolyn o'i deulu a'i ffrindiau.

Mae cam-drin domestig yn gyffredin iawn gydag ymchwil yn dangos yr effeithir ar 1 o bob 4 menyw ac 1 o bob 8 dyn waeth beth fo'u hoedran, dosbarth cymdeithasol, hil, anabledd neu ffordd o fyw, yn ystod eu hoes.  Gall hefyd ddigwydd mewn perthnasoedd LHDT+, ymchwil sy'n awgrymu bod 1 o bob 4 unigolyn sy'n uniaethu â'r faner hon yn profi cam-drin domestig gan bartneriaid neu aelodau o'r teulu.

Mae llai na hanner yr holl ddigwyddiadau'n cael eu hadrodd i'r heddlu, ond maent yn dal i dderbyn un alwad trais domestig bob munud yn y DU.

ystadegau:

  • Mae 1 o bob 4 menyw ac 1 o bob 8 dyn yn dweud eu bod wedi dioddef cam-drin domestig (CSEW, 2015).
  • Yn 2017, roedd troseddau'n ymwneud â thrais domestig yn cyfrif am 32% o'r holl droseddau treisgar a gofnodwyd gan yr heddlu yn y DU (SYG, 2017).
  • Yng Nghymru a Lloegr, mae'r heddlu'n derbyn dros 100 o alwadau bob awr yn ymwneud â cham-drin domestig (HMIC, 2015).
  • Mae 25% o bobl LGBTQ+ yn dweud eu bod wedi profi trais neu fygythiadau mewn perthnasoedd (Pommy Harmar et al., 2016).
  • Mae 32% o fenywod ac 11% o ddynion sy'n dweud eu bod yn profi trais domestig, yn datgelu eu bod wedi profi pedair neu fwy o achosion o gamdriniaeth (Walby & Allen, 2004).
  • Yn fwyaf cyffredin, mae dynion yn dweud eu bod yn profi ymddygiadau camdriniol domestig fel stelcio a cham-drin partneriaid nad ydynt yn rhywiol (SYG, 2016).
  • Mewn dros hanner (57%) o ymosodiadau rhywiol difrifol ar fenywod ers yn 16 oed, roedd y troseddwr yn bartner neu'n gyn bartner (SYG, 2016).
  • Yng Nghymru a Lloegr ar gyfartaledd mae dwy fenyw yn cael eu lladd gan eu partner neu gyn partner bob wythnos (SYG, 2018).

Mae'n bwysig nodi bod amheuaeth ynghylch dibynadwyedd ystadegau mynychder cam-drin domestig, oherwydd diffyg adrodd am y math hwn o drosedd (Davis et al., 2003). Canfuwyd bod tangofnodi yn arbennig o amlwg yn y gymuned LGBTQ+ a chan ddioddefwyr gwrywaidd, felly gall ystadegau danbrisio graddau ac effaith ymddygiadau camdriniol domestig yn sylweddol (Brown & Herman, 2015, Buzawa & Austin, 1993).

 

Os hoffech roi gwybod am drosedd, dilynwch y ddolen hon am gyngor a gyflwynwyd gan yr heddlu.

I gael gwybodaeth am gymorth a chefnogaeth a ddarperir gan y llywodraeth, cliciwch yma.

Rhannwch y dudalen hon: