WISH (Hwb Cymorth Integredig i Fenywod)

Llinyn 2 y rhaglen LIMITLESS yw WISH (Women’s Integrated Support Hub). Mae hi’n cynnig pecyn cymorth teilwredig i adeiladu hyder, hunan-barch a hunan-gymhelliad.

Mae WISH yn cynnig rhaglen dysgu a hyfforddi, sy’n darparu’r camau sydd eu hangen weithiau i wella, hunangred, lefelau gwell o hyder a hunan-barch. Nod ein rhaglen amrywiol yw helpu menywod ddyfod yn fwy gwydn a darparu’r gallu i ymdopi’n well â materion bywyd a symud tuag at gyflawniad personol eu hunain.

Mae’r rhaglen yn caniatáu i fenywod gael mwy o hunan-wybodaeth a mwy o hyder yn eu galluoedd a’u harddull arweinyddiaeth eu hunain. Byddant yn medru agor eu llygaid i wahanol ffyrdd o ddelio â heriau a thueddiadau sefydliadol, byddent yn archwilio eu rolau wrth ddelio â materion cymhleth.

Bydd WISH yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n agored i bob menyw beth bynnag eu cefndir, eu hanghenion neu eu galluoedd mewn ystod eang o wahanol feysydd academaidd. Man lle gall menywod fynd i gael mynediad at gyfleoedd twf. Mae WISH yn hyblyg, yn gyfannol, yn ymatebol i anghenion unigol ac yn cael ei gwblhau mewn partneriaeth â menywod; gan roi siawns iddynt ddelio a’u bwriadau, dyheadau ond hefyd rhwystrau.

Mae WISH yn darparu lle diogel i fenywod ddysgu a gwella sgiliau, nes eu bod yn gallu symud ymlaen â’u bywydau.

Mae WISH yn darparu rhaglen addysgol lle mae menywod yn teimlo’n ddiogel i ddysgu, gan ddarparu cyfleoedd go iawn i fenywod i newid a gwella’u bywydau.

Hyfforddi

Dyluniwyd rhaglen gymorth WISH i annog menywod i gael mynediad at gyrsiau a gweithgareddau ar yr adeg sydd orau trwy raglen o weithdai a ddarperir yn ystod y dydd / gyda’r nos, a lle bod angen ar y penwythnos.

Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu sy’n gefnogol ac yn ddeniadol ac sy’n darparu lle croesawgar i fenywod dyfu ynddo. Anogir unigolion i ystyried eu dysgu, i ddatblygu cynllun gweithredu cadarnhaol ar gyfer hunanddatblygiad a newid, ac i symud ymlaen ymhellach tuag at gyrsiau a fydd yn cefnogi cyflawni eu bwriadau.

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyrsiau sy’n seiliedig ar yr hyn y dywedodd menywod wrthym oedd eisiau arnynt, gan gynnwys:

 • Adeiladu hyder
 • Sgiliau TGCh
 • Lles Meddwl
 • Cefnogaeth Cyfoedion
 • Rheoli Arian a Lles Economaidd
 • Gwella Hunan Barch – Edrych yn Dda a Theimlo’n Anhygoel
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Gwasanaethau Cwsmer
 • Hyfforddiant Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 • Celf a Chrefft

Rydym hefyd yn darparu amrywiaeth o gyrsiau gyda’r bwriad o ganiatáu i fenywod symud ymlaen yn eu gyrfaoedd dewisol, sy’n yn cynnwys / ymdrin â meysydd pwnc fel:

 • Manwerthu
 • Gwasanaethau Cwsmer
 • Sgiliau Gweinyddu a Swyddfa
 • Gweithio yn y Trydydd Sector
 • Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifainc
 • Entrepreneuriaeth
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Gofal Cymdeithasol
 • Yr Amgylchedd
 • Cyfiawnder Troseddol a’r Gyfraith
 • Arlwyaeth
 • Treftadaeth
 • Cyfryngau
 • Gwirfoddoli
 • Addysg
 • TGCh
 • Gweithio ym Maes Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

GWELWCH EIN TUDALENNAU O GYRSIAU ACHREDEDIG AR GYFER Y CYRSIAU SYDD AR GAEL AR HYN O BRYD.

Layla Lucas: Ffôn: 07377 685 362 LLucas@Threshold-das.org.uk
Odette Ansell. Ffôn: 07377 685 412 OAnsell@Threshold-das.org.uk
Louise Daniells; Ffôn 07496 267 358  LDaniells@Threshold-das.org.uk
Debbie Williams : Ffôn: 07496 267 361 DWilliams@Threshold-das.org.uk
Tricia Perkins. Ffôn: 07494 115 144 MTPerkins@Threshold-das.org.uk

 

Share this page: