WEB (Menywod yn Archwilio Busines)

Mae Llinyn 1 LIMITLESS, WEB (Menywod yn Archwilio Busnes) wedi’i gynllunio i ysbrydoli menywod wedi’u cyflogi i sefydlu busnes eu hun.

Mae WEB yn cynnig cymorth pwrpasol, wedi’i ysgrifennu’n benodol gan Threshold ar gyfer menywod, ac wedi’i thanategu gan ddau gymhwyster Agored Cymru.

Mae ein cwrs WEB ar gyfer menywod sydd wedi’u hysbrydoli i sefydlu busnes eu hun, ond mae rhywbeth yn eu dal yn ôl. Yn aml, maent wedi breuddwydio ac ymgeisio am fusnes ond erioed wedi dod ar draws y cymorth perthnasol, rhywbeth sy’n adeiladu ar eu hyder, rhywbeth sy’n addysgiadol, diddorol ac wedi’i ysgrifennu yn benodol ar gyfer menywod. Mae’r menywod yn datblygu perthnasoedd gyda’i gilydd, yn cefnogi ac yn cyfeillio’i gilydd. Mae gan fentora’r gallu i fod yn offeryn pwerus ar gyfer cefnogi entrepreneuriaid benywaidd wrth iddynt dorri’r rhwystrau sy’n eu hatal rhag arwain eu busnesau’n effeithiol.

Er bod entrepreneuriaid benywaidd yn wynebu amrywiaeth o ffactorau sy’n gallu atal cynaliadwyedd a llwyddiant busnes, mae ein hymchwil yn dangos nad ydynt yn hollol rwystredig os ydy’r entrepreneur yn meddu â sgiliau arweiniant cryf, amcanusrwydd, gwytnwch a pherthnasau proffesiynol.

Gall perthynas mentora ffrwythlon galluogi i entrepreneur benywaidd adeiladu’i galluoedd arweiniant, hyder a hunan-cred, rhwydweithiau a hyblygrwydd sy’n allweddol i’w hyfywdra hir-dymor fel entrepreneur. Mae WEB yn darparu ffynhonnell o gynhaliad a man i adlewyrchu, meddwl yn gritigol, ac archwilio gwahanol ddatrysiadau i heriau.

Gweithgareddau sy’n cael eu Hymdrin â

Fe fydd y WEB yn cynnig sgiliau hyfforddi cyn-galwedigaethol hyblyg a theilwredig, gweithgareddau a gweithdai a chymorth dychwelyd i waith, wedi’u dylunio’n benodol i ddarparu llwybr dilyniant i; addysg, hyfforddi sgiliau a chymwysterau, gwaith gwirfoddol, cyflogaeth a hunangyflogaeth. Gan ddarparu menywod â’r cyfle i werthuso’u hamgylchiadau presennol ac i ddatblygu sgiliau byw. Fe fydd y rhaglen yn cynyddu lefelau sgiliau’r unigolion i lefel sy’n uwch na lle ydynt ar hun o bryd, yn hybu cydraddoldeb rhyw, symudiad ymlaen o fewn swyddi, ac yn cyfrannu tuag at y gostyngiad yn y bwlch tâl o fewn y farchnad llafur. Fe fydd y rhaglen hefyd yn cyfrannu tuag at gynyddu sgiliau arweiniant a rheolaeth, hyblygrwydd sefydliadol ac amrywiaeth o fewn y llafurlu, ac fel canlyniad, yn gostwng y bwlch tâl ac yn cynyddu’r nifer o fenywod sy’n gweithio ar lefelau uwch reolaeth.

Pwrpas y Rhaglen WEB yw hybu hunangyflogaeth trwy gynnig dull ymarferol. Ond ar gyfer y rheini nad sydd yn alluog neu nad sydd â diddordeb mewn hunan cyflogaeth, i gynnig cyfleoedd i ymgymryd addysg a rhaglenni cymorth sy’n gallu eu cefnogi pryd ddaw at gyflogaeth.

Fe fydd rhan fwyaf y rhaglen wedi’i seilio ar hunan gyflogaeth, ond fe fydd yna hefyd cyfleoedd arall sydd ar gael i unigolion sy’n cynnwys cefnogaeth Arweiniant a Rheolaeth, i ganiatáu i fenywod cael mynediad i safleoedd uwch reolaeth, ac i uwch sgilio.

Amserlen y cwrs Entrepreneuriaeth

Mae hunan gyflogaeth (entrepreneuriaeth) yn gyfle go iawn i lawer o fenywod, ond nid ydynt yn ei ystyried achos diffyg hyder. Fe fydd yn darparu datrysiadau go iawn i broblemau a rhwystrau canfyddadwy nad sy’n cael eu hymdrin â thrwy gymorth confensiynol. Mae cyflogaeth yn gallu bod yn anodd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fel Sir Gaerfyrddin lle mae llawer o’r gyflogaeth wedi’i seilio ar ffermio a’r tir o gwmpas, a lle mae rhwystrau fel trafnidiaeth ar gyfer rhywun nad sy’n gyrru ond mae hunan gyflogaeth yn cynnig dewis arall go iawn.

Fe fydd y WEB yn gweithredu o fewn Sir Gaerfyrddin a Chaerffili mewn blwyddyn 1, ac fe fyddai’n ymledu i Sir Benfro a Blaenau Gwent mewn blynyddoedd 2/3. Bydd WEB yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i wella cyfleoedd personol, cymdeithasol, addysg a chyflogaeth, gyda phwyslais ar wella hunan-barch, hyder, cymhelliad a chyfleoedd dysgu drwy oes, gan adael i fenywod uwch sgilio, hybu cydraddoldeb rhyw, symud ymlaen o fewn swyddi a chyfrannu at y gostyngiad yn y bwlch tâl o fewn y farchnad llafur. Bydd y rhaglen hefyd yn cyfrannu at gynyddu sgiliau rheolaeth ac arweiniad, hyblygrwydd sefydliadol ac amrywiaeth o fewn y llafurlu, ac wrth wneud hyn, lleihau’r bwlch tâl a chynyddu’r nifer o fenywod ar lefelau uwch reolaeth.

Bydd y rhaglen WEB hefyd yn cefnogi cyfranogwyr i ennill cymwysterau Sgiliau Sylfaenol ac unedau/cymwysterau/dyfarniadau achrededig Agored Cymru, gan gynnwys Llythrennedd Sylfaenol, Sgiliau Hanfodol, Rhifedd, Llythrennedd Ariannol a TGCh.

Enghraifft: Amserlen ddyddiol (un diwrnod yr wythnos)

Gall y cwrs hwn cael ei byrhau i 4-6 wythnos, gydag un cymhwyster yn lle 2.

Diwrnod 1:

Cwrdd â’r tîm a rhannu’r cyfranogwyr i grwpiau o ddau neu tri yn seiliedig ar syniadau ac ymgynghoriad.
Ymdrin â sefydlu busnes eich hun, gwahanol fathau o fusnesau, sgiliau, syniadau, arian, grantiau, benthyg arian, statws cyfreithiol, yswiriant, trwyddedau a chynllunio busnes.

Diwrnod 2:

Trefnu a pharatoi syniadau, dyma le fydd y grwpiau yn penderfynu lle byddent yn gwerthu’u heitemau er enghraifft siopau lleol, y we, cyfryngau cymdeithasol, sut i adnabod eu cynulleidfa, sut i ymchwilio, beth i ymchwilio, cynllun marchnata, tueddiadau’r farchnad a pam bod y rhain yn bwysig, main y farchnad, grymoedd y farchnad, dadansoddiad PEST, segmentu’r farchnad, proffiliau defnyddwyr y farchnad a chystadleuwyr. Fe fydd cynghorwr busnes ar gael i gynnig hyfforddiant a chyngor i unigolion, i’w helpu i benderfynu beth maent eisiau creu, adnabod y gynulleidfa, sut fyddent yn marchnata’r busnes ayyb. Byddem hefyd yn cael ein hymweliad cyntaf gan entrepreneur lleol

Diwrnod 3

Byddem yn edrych ar sut i farchnata’ch cynnyrch/gwasanaeth. Tactegau prisio, dosbarthiad, edrych ar gyfer adeiladau, ffactorau penderfynu, hybu a hyrwyddo, y cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol, hysbysebu, gwerthusiad o’ch marchnad, logos, enwau cwmni, dynesfeydd proffesiynol, techneg gwerthu, y saith cam ar gyfer gwerthu personol, prynu eitemau/cyflenwad – fe fydd angen ystyried cyllideb gyda rhain. Bydd cymorth busnes ar gael wrth ystyried cyllidebau, adnabod cyflenwyr, rhinweddau gwerthu unigryw, a hyfforddiant ar gostio a phrisio cynnyrch/gwasanaethau.

Diwrnod 4

Creu’r cynnyrch, gwerthu eitemau neu gynnig y gwasanaeth. Datblygu sail cwsmeriaid a pholisi gwasanaethau cwsmer. Pwysigrwydd gwasanaethau cwsmer da.

Diwrnod 5

Sut i reolu’ch busnes: marchnad. Edrych ar adnoddau, gweithrediadau, mathau o adeiladau sydd angen, cytundebau a rheoliadau daliadaeth, gweithio o gartref, manteision ac anfanteision, offer, cyflenwadau/deunyddiau, rolau a chyfrifoldebau, anghenion staff, amser cynhyrchaeth, systemau, cyfathrebiadau, cyfryngau cymdeithasol, y broses cynhyrchiad, iechyd a diogelwch, systemau gwirio ansawdd. Siarad am gwmnïau trydydd sector, mentrau cymdeithasol, cwmnïau gyda diddordeb yn y gymdeithas ac elusennau. Byddem yn cael ymweliad gan entrepreneur cymdeithasol lleol.

Diwrnod 6:

Sut i brisio’ch cynnyrch/gwasanaeth, mathau o gostau busnes, tynfeydd, sut i gyfrifo tynfeydd, costau parhaol, costau uniongyrchol, costau cyfalaf, newidynnau, dibrisiad, costio’ch gwasanaeth, costio’ch cynnyrch, costio mân-werthu, trosolwg o brisio, dulliau prisio, cost a phrisio, cynhyrchu, prisio wedi’i arwain gan y farchnad a phrisio differyn.

Diwrnod 7

Sut i reoli cyllid eich busnes? Datganiadau ariannol, cynllunio ariannol, llif arian, taenlenni, incwm, gwariant, ffynnonnellau cronfeydd, cyfalaf, refeniw, elw a cholled, rhagolwg o brisio wedi’i arwain gan y farchnad, VAT, trethi incwm, AT, cofrestru fel hunan cyflogedig, lledau elw. Bydd cyngor busnes ar gael yn ystod y diwrnod, yn benodol o gwmpas sgiliau gwerthu, gofal cwsmeriaid, rheoli ansawdd ayyb.

Diwrnod 8

Mynd allan ac ymgeisio i werthu’ch cynnyrch/gwasanaeth. ADBORTH ac ASESIAD.

Wedi’i thanategu gan 2 Gymhwyster Agored Cymru

MANYLION CYSYLLTU:

Layla Lucas: Ffôn: 07377 685 362 LLucas@Threshold-das.org.uk
Odette Ansell. Ffôn: 07377 685 412 OAnsell@Threshold-das.org.uk
Louise Daniells; Ffôn 07496 267 358 LDaniells@Threshold-das.org.uk
Debbie Williams : Ffôn: 07496 267 361 DWilliams@Threshold-das.org.uk

 

Share this page: