WISH (Hwb Cymorth Integredig i Fenywod)

Mae WISH yn cynnig pecynnau cymorth teilwredig i’r unigolyn er mwyn magu hyder, hunan-barch a chymhelliant, sydd yn y pen draw yn galluogi menywod i uwch-sgilio.

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar draws nifer o feysydd ar gael i fenywod, dim ots am eu cefndir, anghenion neu allu. Man lle gall menywod cael mynediad i gyfleoedd i dyfu, mae WISH yn hyblyg, yn gyfannol ac yn ymatebol i anghenion yr unigolyn, a cheir ei chwblhau mewn partneriaeth a menywod, yn eu galluogi i ymateb i golau, dyheadau a hefyd rhwystrau.

Darperir cyfleoedd hyfforddiant gan WISH ar draws nifer o feysydd, yn achrededig (gan Agored Cymru) ac yn ddi-achrededig, yn ogystal â hyfforddiant arbenigol sector-penodol mewn meysydd trais rhywiol a domestig.

Mae’r meysydd yn cynnwys:

 • Adwerthiant a Gwasanaethau Cwsmer
 • Gweinyddiaeth
 • Gweithio yn y Trydydd Sector
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Rhyw & Cydraddoldeb
 • Cyfiawnder Troseddol
 • Arlwyaeth
 • Treftadaeth
 • Cyfryngau a TGCh
 • Entrepreneuriaeth
 • Busnes & Rheolaeth
 • Amgylchedd

Share this page: