Straeon Llwyddiant

Person 1

Enillodd M gymhwyster bydwraig ychydig flynyddoedd yn ôl, ond gadawodd yr alwedigaeth ar ôl ddigwyddiad trawmatig. Collodd ei hyder, ond parhaodd i helpu eraill o fewn gosodiad elusennol.

Wrth helpu menywod yn ei chymuned, darganfododd Threshold DAS, a oedd yn cynnig siawns i fenywod cyflogedig a hunan cyflogedig yn ei hardal i gwblhau cymwysterau, a gofynnodd i ymrestru. Ar ôl i aelod o staff cwblhau asesiad a chynllun hyfforddi, cafodd ei derbyn. Penderfynodd astudio cymhwyster diogelu, yn ymwybodol y byddai hwn yn rhoi iddi gymhwyster Agored Cymru achrededig. Yn flaenorol, cymerodd ran mewn cyrsiau oedd yn ymdrin â’r pwnc, ond dim ond tystysgrifau oedd ganddi i brofi presenoldeb. Teimlodd mai dyma oedd y cwrs i’w huwchsgilio ar gyfer y dyfodol.

Dyma ei geiriau:

“Ar ôl gorffen cwrs Lefel 2 Diogelu rydw i wedi ennill yn ôl fy hyder i ddychwelyd fel bydwraig. O fewn fy rôl bresennol rydw i’n gyfrifol am aelodau eraill o staff yn ogystal â myfyrwyr o fewn y tîm. Mae’r wybodaeth sydd gen i hefyd wedi gwella fy arferion. Mae’r hyfforddiant wedi gwella fy nosbarthiadau cyn-geni preifat, ac rydw i’n gwirfoddoli fel swyddog diogelu o fewn y tîm pêl-droed lleol. Rydw i wedi mynychu nifer o gyrsiau diogelu dros y blynyddoedd ond dyma oedd yr un orau o bell ffordd. Cyfrifoldeb bawb yw diogelu, a diderfyn ydy defnyddiau’r cwrs yma. Diolch LIMITLESS.”

Yn ogystal ag ennill hyder, mae hi wedi dechrau swydd newydd sydd wedi’i helpu i wella’i gyrfa. Mae hi wedi datblygu cyrsiau ac yn awr yn dysgu dosbarthiadau cyn-geni gyda busnes ei hun, yn hunangyflogedig ac yn gyflogedig gan gwmni arall. Mae hi’n teimlo fel “menyw newydd.”

Person 2

Mae W yn byw ym Mwrdeistref Caerffili. Gwahanodd o dad ei mab hŷn a dechreuodd berthynas newydd. Roedd ei phartner yn dad da i’w mab ond terfynodd y berthynas. Yn ddiweddarach, dechreuodd cwrdd â rhywun arall. Ond y tro yma, daeth y berthynas yn gamdriniol, a chollodd W ei holl hyder a hunan-barch. Yn hwyrach, cododd y nerth i adael ei phartner ond roedd hi dal yn dioddef o hunan-barch isel o ganlyniad i’w thrawma gorffennol. Rhoddodd eni i fab arall i dad ei mab cyntaf. Fe’u cefnogodd, ond nid oeddynt mewn perthynas.

Dyma’i stori hi yn ei geiriau ei hun:

“Haia, fy enw i yw W ac mae gen i ddau fab sy’n 16 ac yn 8 oed. Tua 10 mlynedd yn ôl ar ôl gwahanu gyda fy nghariad hirdymor, dechreuais gwrdd â rhywun arall o’r enw X. Hyd at bryd ‘ny, roeddwn i’n berson hyderus. Gorffennom ni ddim ar dermau gwael – cawsom berthynas anhygoel pryd ddaeth i’m mab (nid ei dad e oedd e), ond parhaodd i aros mewn cysylltiad achos fe’i magodd. Fe wnes i ei nabod trwy gydol ysgol, ac roeddem ni’n ffrindiau agos, a ‘dan ni’n parhau i fod yn ffrindiau hyd heddiw.

Dechreuais berthynas newydd gyda Y. Yn y dechrau, roedd fy nghariad newydd yn wych ond ar ôl ychydig fisoedd dechreuodd pethau newid. Er arhosais yn y berthynas am ddwy flwyddyn pryd ddaeth i’r diwedd, newidiodd fi fel person yn gyfan gwbl. Fe wnes i ddioddef camdriniaeth feddyliol, ffisegol ac emosiynol yr holl amser. Gydag amser, dychwelodd fy ngwallt a phylodd fy ngleision, ond mae dal gen i’r creithion a’r dannedd toredig fel atgof parhaol, a chredaf mai gwaeth na chael fy mwrw oedd y poen meddyliol dioddefais ohoni. Fel dywedais, es i o berson hapus, hyderus a phoblogaidd i berson nerfus yn gofidio sut oeddwn yn edrych, a beth ddywedais neu gwnes i.

Ar ôl fy mhrofiad, rydw i’n teimlo fel gallaf adnabod arwyddion partner drwg, ac rydw i’n hollol wyliadwrus o bwy rydw i’n gadael i mewn i fy mywyd i a’m mhlant.

Ar ôl i ni wahanu roeddwn i’n teimlo’n ddi-werth – wnes i gwrdd â’n cynbartner a dyna sut gwympais yn feichiog gyda fy ail blentyn. Roeddwn i’n gwybod y byddai’n dad da, achos ei fod e’n dda i fy mab hŷn nad sydd yn ei fab e. Mae e’n parhau i gefnogi fi a fy nau fab, ac yn ffrind gorau imi. Mae gan fy mab hŷn berthynas da gyda’i dad hefyd, ac rydym ni i gyd yn dod ymlaen yn iawn. Pryd mae ffrindiau a phobl eraill yn gweld sut berthynas sydd gennyf gyda thadau’r plant maent yn dweud pa mor lwcus ydw i. Does dim dadlau na chwerwedd, dim ond llawer o gymorth a chyfathrebu er lles pennaf fy mhlant.

Rydw i wedi dod i sylweddoli mai nid fy mai i oedd hi fy mod wedi ffeindio fy hun ym mherthynas camdriniol – es i i ddosbarthiadau Diogeli a Chamdriniaeth Ddomestig gyda Threshold DAS a thyfodd fy hyder unwaith eto, teimlais fel yr hen fi, yn gallu gwneud unrhyw beth eto.

Ar ôl mynychu’r cyrsiau, sylweddolais roedd rhywun arall yn fy nheulu yn cymryd mantais ohonof, ac yn niweidio popeth roeddwn i eisiau gwneud… pryd ddywedais wrth y person yma roeddwn i eisiau gwirfoddoli gyda dioddefwyr camdriniaeth ddomestig dywedodd wrthyf am beidio trafferthu fy hun ac i beidio gwneud yr hyfforddiant achos ni fyddaf yn dda iawn. Gorffennodd ei sylw gyda “nid yr unig berson wyt ti sydd wedi bod mewn perthynas ‘crappy’ a phedwar flwyddyn yn ôl oedd hi – anghofio amdani.” Ond mae yna rhai pethau ni ellir anghofio amdanynt, yn enwedig pethau sy’n eich rhoi chi ar lwybr hollol wahanol ym mywyd.

Cyn fy mherthynas camdriniol roedd gen i dŷ hardd, swydd gyda thâl da a llawer o ffrindiau a theulu agos. Collais bopeth. Yn gyntaf fy swydd, o ganlyniad i gymryd cymaint o amser i ffwrdd, wedyn fy nhŷ achos roedd rhaid imi adael cartref o flynyddoedd achos nad oedd e’n gadael. Gadawais gyda fy mab a bag o ddillad. Rydw i’n teimlo fel rydw i wedi cyflawni cymaint ers bryd ‘ny – nawr mae gen i dŷ fy hun, busnes fy hun a dau fachgen hapus gydag ymddygiad da sy’n golygu cymaint imi!

Rydw i wedi penderfynu ymuno â busnes lleol sy’n edrych ar ôl menywod a phlant sydd wedi profi camdriniaeth ddomestig. Rydw i’n hyfforddi ar hyn o bryd ac yn mwynhau llawer. Dydw i ddim yn meddwl y byddaf wedi cael yr hyder i wneud hyn heb fy nhiwtor Threshold DAS a wnaeth imi sylweddoli fod hawl gennyf i gael fy nhrin gyda pharch. Byddwn heb os nac oni bai yn argymell y cyrsiau i unrhyw un sydd wedi profi camdriniaeth ddomestig, neu i unrhyw un sydd eisiau pellhau ei gyrfa gydag un o’r cyrsiau sydd ar gael. Diolch Threshold DAS, a dyma i ddechrau’r fi newydd!”

Nawr, mae W yn helpu pobl sydd wedi profi camdriniaeth. Mae hi’n fwy tebyg i’w hen hun yn awr, ac mae ganddi’r hyder gyda’i chymwysterau newydd i edrych am gyflogaeth o fewn y sector.

Person 3

Cyflogwyd S, unigolyn 32 blwydd oed, gan Gyngor Bwrdeistref Caerffili. Mae ei gwaith yn cynnwys helpu eraill lle gall materion diogelu godi. Mae hi wedi bod yn y swydd ers tua 12 mis a theimlodd yn ddiweddar ei bod eisiau datblygu rhagolygon ei gyrfa o fewn y maes diogelu. Fodd bynnag, roedd hi’n ymwybodol bod angen iddi feddu ar gymwysterau pellach er mwyn dilyn hyn.

“Cwblheais y cwrs hwn gyda chwmni o’r enw Threshold a oedd yn anhygoel i weithio gyda. Roedd gen i diwtor trylwyr iawn a oedd yn cysylltu yn brydlon ar gyfer galwadau tiwtorialau yn ystod y cyfnod clo. Teimlaf lawer yn fwy hyderus ac rydw i nawr yn hapus i ymgeisio am rolau swydd Diogelu gan fod gennyf fwy o ddealltwriaeth o ddeddfwriaeth a beth wir olygir gan yr air ‘Diogelu’. Byddaf yn cwblhau cyrsiau pellach yn y dyfodol agos gyda Threshold.”

Ar hyn o bryd mae S yn cwblhau ceisiadau ar gyfer gwaith na fyddai hi wedi teimlo’n hyderus yn ymgeisio am yn y gorffennol. Teimlai fel ei bod hi cam yn agosach ar y daith tuag at swydd newydd lle mae’n bosib iddi helpu a chefnogi eraill.

Person 4

Mae C yn 23 blwydd oed ac wedi byw ym Mwrdeistref Caerffili am ran fwyaf ei bywyd.

Pan oedd C yn 22 blwydd oed roedd hi’n rhiant sengl, yn chwilio am waith er mwyn cefnogi ei hun a’i mab. Cychwynnodd swydd gyflog isel, rhan-amser lleol ond roedd ganddi freuddwyd o ddilyn gyrfa addysgu. Mae lles pobl ifanc yn bwysig iawn iddi ac roedd hi eisiau dod o hyd i ffordd, nid yn unig o drosglwyddo gwybodaeth i’w ddisgyblion yn y dyfodol ond i’w cefnogi’n emosiynol a sicrhau eu lles a diogelwch. Roedd C yn ymwybodol bod angen iddi ddarganfod mwy am yr agwedd hon o addysgu cyn dilyn ei yrfa yn y dyfodol. Dyma ei stori, yn ei geiriau hi:

“Pan oedd fy mab yn dri mis, es i yn ôl i’r gwaith yn rhan-amser yn y gobaith o allu llenwi fy amser ac arbed arian cyn dechrau fy nghwrs TAR. Yn ystod yr amser hwn, cymerais ran hefyd o fewn rhaglenni amrywiol megis dull Solihull o fagu plant. Yn ystod un sesiwn Solihull cefais gyflwyniad i’r gwaith a gynhaliwyd gan Threshold DAS a dyma le cofrestrais i gymryd rhan o fewn cyrsiau perthnasol. Fel mam sy’n gweithio sydd eisiau sefydlu ei hun yn broffesiynol a datblygu ei gyrfa, roedd cofrestru yn benderfyniad hawdd.

Roeddwn i’n gyffrous am gymryd rhan yn y cyrsiau a rhaglenni a all fy nghynorthwyo yn fy mywyd personol yn ogystal â fy mywyd proffesiynol. Roedd y cyrsiau a gynigwyd yn helaeth ac yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a fydd o fudd i nifer o fenywod, waeth beth eu hamgylchiadau. Y cwrs gyntaf cofrestrais ar gyfer oedd tystysgrif Diogelu Lefel 2. Roeddwn i’n gwybod byddai’n cychwyn y camau nesaf tuag at fy ngyrfa addysgu ac felly roedd y cwrs yn addas iawn ar gyfer fy amgylchiadau personol. Fodd bynnag, roedd yr hyn a ddysgais o’r sesiynau yn gallu buddio unrhyw berson yn gweithio gyda phlant, oedolion ifanc neu oedolion bregus.

Cynhaliwyd y cwrs dros ddau ddiwrnod o fewn gosodiad grŵp bach. Hwyluswyd trafodaeth gan diwtor y grŵp a darparwyd adnoddau dysgu er mwyn cwblhau’r llyfrynnau gofynnol yn barod i’w cyflwyno i fwrdd arholi. Mae’r cwrs yn darparu cymhwyster cydnabyddedig ac yn gwella eich ymwybyddiaeth o sut i adnabod pryd nad ydy lles plentyn neu berson bregus yn cael ei hamddiffyn, pa weithredoedd personol i gymryd yn dibynnu ar eich swydd, a pha asiantaethau neu elusennau rydych yn gallu cyfathrebu gydag ar gyfer cymorth neu i gyflwyno adroddiad.

Roedd y cwrs yn fuddiannol iawn i fy mywyd proffesiynol. Unwaith i mi gychwyn fy nghwrs TAR, mae’n bosib dweud roeddwn i o flaen ar fy ngwaith. Roedd gen i fwy o ddealltwriaeth o fy nghyfrifoldebau fel athrawes a pha weithredoedd roedd angen i mi gymryd os gododd sefyllfa diogelu disgybl. Unwaith i mi gychwyn yn fy lleoliad ysgol, cyfathrebais gyda’r tîm diogelu a sefydlais berthnasau cadarnhaol iawn gyda staff eraill. Ar ben hynny, wrth gwblhau ceisiadau ar gyfer swyddi, mae’r cwrs yn cefnogi fy nghais yn gryf ac yn arddangos fy ymroddiad ac ymwybyddiaeth o fy ngyrfa ddewisedig.

Byddaf yn awgrymu’n gryf i unrhyw fenyw sydd eisiau datblygu ei hunain yn bersonol neu’n broffesiynol i edrych yn bellach i’r cyfleoedd a ddarparwyd gan Threshold. I’r fenyw ifanc sydd yn sefydlu cwmni ei hun, y gweithiwr cymdeithasol sydd eisiau ehangu ar ei medrusrwydd, neu’r gweithiwr rhan amser sydd yn edrych am waith gwell, cofrestrwch. Does dim byd i golli a gallwch gwblhau’r cyrsiau fwyaf addas i chi ac eich dyheadau.

Ymysg menywod yn ein hardal, mae dyheadau ac ysbryd weithiau yn isel. Mae cyfleoedd fel hyn yn sicrhau ein bod ni yn llwyddo, gwella a datblygu ein hunain. Mae addysg yn rhywbeth gydol-oes a dydych chi byth yn gwybod pa ddrysau gall agor wrth i chi ymgymryd ag antur newydd. Rydw i mor ddiolchgar fy mod i wedi cael y profiad hwn.”

Cwblhaodd C ei hyfforddiant Diogelu gyda Threshold DAS ac o ganlyniad cwblhaodd ei TAR gyda’r wybodaeth a hyder ei bod hi’n gallu helpu disgyblion gyda’u haddysg a lles. Mae C nawr yn ymgeisio am swyddi addysgu ac yn gobeithio i ddechrau ei gyrfa ar ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf.

Person 5

“Rydw i yn fy 30au ac yn rhiant i 3 plentyn. Dwi’n gweithio rhan amser mewn banc, ond yn ddiweddar roedd rhaid imi roi saib i fy ngyrfa, ond achos bod fy mhlant mewn addysg llawn amser, rydw i eisiau parhau i ganolbwyntio ar fy ngyrfa. Dwi’n gobeithio i newid llwybr, ac mae’r cyrsiau yma wedi fy ngalluogi i wella fy ngwybodaeth, i gwrdd ag eraill, ac i ddechrau dysgu.

Fe wnes i gofrestru gyda LIMITLESS dan flwyddyn yn ôl. Hyd at heddiw, rydw i wedi cwblhau cyrsiau am Wirfoddoli, Iechyd Meddwl & Phwysau, a Diogeli. Dwi ar fin dechrau Ymwybyddiaeth Camdriniaeth Ddomestig. 

Mae gwneud y cyrsiau yma wedi gwella fy ngwybodaeth mewn meysydd lle nad oeddwn yn wybodus iawn, yn ogystal â gwella hyder a rhoi’r siawns i gwrdd â phobl newydd a gwneud rhywbeth ar gyfer fy hun.

Mae’r gefnogaeth gan y Rhaglen LIMITLESS wedi helpu imi ddechrau symud unwaith eto. Doeddwn i ddim yn gwybod lle i ddechrau. Er nad ydw i wedi newid swydd eto, rydw i wedi gwneud dechrau da, gan ychwanegu at fy CV. Dwi’n ddiolchgar iawn at D ac O am eu help, ac am fy nghroesawu cymaint. Roeddynt yn wybodus iawn, ac rydw i wedi dysgu cymaint oddi wrthynt. Byddaf yn hollol argymell y cyrsiau yma i unrhyw un sy’n ystyried newid gyrfa, neu sy’n teimlo ychydig ar goll.

Rydw i wedi cael y siawns i gwrdd â phobl newydd, ac i garu dysgu eto.”

Person 6

“Fel arfer rydw i’n gweithio tu allan mewn swydd sy’n cynnwys llawer o ryngweithiad gydag eraill. Yn ystod y cyfnod clo mae fy nhymer a hyder wedi gwaethygi achos y newid i fy swydd. Des i ar draws eich amrywiaeth enfawr o gyrsiau a phenderfynais i drio un, ar ôl siarad â’ch staff cyfeillgar.

Mae’r dysgu wedi fy helpu o fewn fy rôl; nawr rydw i’n teimlo fel bod gennyf ddealltwriaeth o’r pryderon amgylcheddol cyfredol ac yn gallu trafod y rhain gyda phobl. Nawr, mae gweithgaredd ‘pigo sbwriel’ yn cynnwys trafodaeth lle rydw i’n gallu ysbrydoli eraill.  Yn fy mywyd personol, roedd cael rhywbeth i ffocysu arno yn wrthdyniad positif imi. Roedd hi’n hyfryd i siarad â’ch tiwtoriaid yn gyson, ac roeddwn i’n fwy hyderus ar ôl cwblhau’r cwrs.

Rydych chi wedi helpu imi deimlo’n well am fy hun, yn ogystal â gwella fy mywyd gwaith, a fy ysbrydoli i fod yn ddinesydd gwell!”

Person 7

“Rydw i’n cynllunio a darparu cynlluniau ymyrryd dysgu fel rhan o fy rôl fel Cynorthwyydd Dysgu a Datblygiad. Rydw i’n gweithio i landlord cymdeithasol cofrestredig gydag adrannau masnachol a gofal a chymorth mawr, ac yn rhedeg sesiynau ac yn cynllunio e-ddysgu ar gyfer staff ar bob lefel o fewn y busnes.

Roeddwn i’n edrych i atodi at yr adnoddau dysgu roeddwn ni’n barod wedi casglu ynglŷn â Llythrennedd Carbon, ac i ddatblygu hyder ychwanegol mewn ffynonellau o wybodaeth er mwyn eu cyfeirnodi tuag at staff.

Mae’r cwrs wedi helpu mi ar lefel bersonol i edrych at fwy o’r materion amgylcheddol yn fy ardal leol, ac i well deall eu heffeithiau. Mae hyn wedi helpu fy ffocws a meddylfryd o gwmpas cynaliadwyedd, a beth gallaf gwella. Mae gwneud y cwrs yma wedi gwneud imi feddwl fy mod yn barod ar y trywydd cywir, ac i gydgyfnerthu fy meddwl.”

Person 8

“Gwelais hysbyseb ar gyfryngau cymdeithasol, swniodd fel rhywbeth i’w wneud yn ystod y cyfnod clo, ac yn y pen draw roedd y cwrs yn addysgiadol ac yn ddefnyddiol. Gan fy mod yn dioddef iechyd meddwl, fel nifer o bobl yng nghymdeithas heddiw, roeddwn i’n meddwl bydd edrych yn ddyfnach mewn i pam roeddwn yn cael gwallau meddyliol yn helpu fi i’w deall yn well, os nad eu difodi’n gyfan gwbl.

Dyna beth wnes i, ac rydw i’n hapus i ddweud rydw i wedi llwyddo ac yn aros am dystysgrif. Rhoddodd imi hunan hyder achos, diolch i COVID, roeddwn yn ddi-waith. Fel arfer bydd hyn wedi achosi imi gwympo yn ôl, byddaf wedi cilio a bydd meddyliau negyddol wedi cymryd drosodd. Ond cefais fy ngwthio gan y cwrs yma i gael fy sylwi! ‘Dwi ddim yn berffaith, ond pwy sydd yn berffaith? ‘Dwi’n bod dynol, mae gen i ddiffygion ond ‘dwi’r un mor dda ag unrhyw un arall!

Rydw i’n teimlo’n well yn gyffredinol. Un o’r rhannau roeddwn i’n fregus ynddo oedd gyrru mewn llefydd newydd – dim mwyach! Mae’n rhaid imi yrru ar gyfer gwaith, ond rydw i mewn rheolaeth, nid fy mrawiau, felly doedd dim panig!

Ar gyfer fi, mae drysau wedi agor. ‘Dwi gallu wynebu fy mhryderon, rhywbeth doeddwn i byth wedi dychmygu. Rydw i mor hapus fy mod wedi cymryd y risg, achos yn gychwynnol roedd yn gam ofnus i’w gymryd!”

Person 9

Roedd LV yn edrych i wella’i sgiliau er mwyn iddi ennill codiad yn ei swydd. Dywed:

“Mae’r cwrs wedi helpu gyda fy hyder yn fy rôl. Roeddwn i’n barod yn gwybod llawer o’r wybodaeth, ond nid sut oedd hyn yn ffitio’n ffurfiol gyda’r fframwaith cyfreithiol, felly mae’r cwrs wedi helpu fi i deimlo’n fwy hyderus wrth weithredu’r wybodaeth. Roedd rhaid imi ddefnyddio’r wybodaeth nifer o weithiau yn ystod y cwrs am nifer o bolisïau, yn benodol, un lle roedd nifer o symptomau’n bresennol. Adnewyddwyd fy ngwybodaeth felly rydw i’n medru eu hadnabod yn gyflymach. Dysgais hefyd y broses o’u hadrodd, y canlyniad oedd achos diogeli. Doedd y symptomau ddim yn hawdd i’w hadnabod, a heb y cwrs byddaf wedi bod yn llai hyderus yn eu hadrodd.

Roedd L yn gyfeillgar ac yn ddealladwy. Roedd y cwrs ar-lein, wedi’i gosod ar gyflymdra da. Roeddwn i’n ei chael hi’n anodd weithiau gyda baich gwaith uchel, o ganlyniad i’r firws, dysgu’r plant, a gweithio’n llawn amser. Byth oeddwn i’n teimlo fel roeddwn i’n methu, roedd L yn ddealladwy iawn ac yn rhoi adborth yn gyson.

Roedd y cwrs yn dda iawn, ac yn fwy manwl nag oeddwn i’n disgwyl. Syndod i mi, achos dysgais i sut gymaint!”

Person 10

Mae BL yn gweithio gydag oedolion archolladwy o fewn y gymuned, felly mae diogeli wedi dyfod yn agwedd hollbwysig yn ei rôl.

“Dewisais i gwblhau’r hyfforddiant er mwyn gwella fy ngwybodaeth, rhywbeth byd yn buddio’r bobl rydw i’n gweithio gyda.

Diolch i’r gefnogaeth a’r anogaeth wych o fy nhiwtor rydw i wedi dod i sylweddoli bod gennyf y gallu i gyflawni canlyniadau academaidd – mae fy ymennydd dal i weithio!

Pryd adawais yr ysgol, roedd gennyf 1 GCSE a 7 CSE. Dyna oedd diwedd fy addysg, neu dyna beth oeddwn yn meddwl. Gwelais yr ebost can Threshold a meddyliais ‘pam lai, does neb yn rhy hen i ddysgu.’ Nawr, rydw i yn y meddylfryd o ddysgu eto!”

Mae BL wedi cwblhau’r cwrs Diogeli ac yn edrych am fwy o gyfleoedd:

“Rydw i nawr yn edrych i gwblhau mwy hyfforddiant!”

Share this page: