Cymhwyster LIMITLESS Newydd Ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Bydd cymhwyster Lefel 2 newydd ar gael ar gyfer cyfranogwyr LIMITLESS. Pwrpas y cymhwyster hwn yw darparu dysgwyr gyda’r sgiliau hanfodol er mwyn cynnig cymorth diogel ac effeithiol wrth gyflawni ymyrraeth mewn sefyllfaoedd cymorth gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae yna nifer o rolau yn y sector camdriniaeth ddomestig gan gynnwys allgymorth, cynghorydd trais pobl ifanc, cynghorydd trais domestig annibynnol ayyb. Rydyn yn ymwybodol, er bod yna sgiliau a gwybodaeth graidd sydd yn gyffredinol, mae gan bob un o’r rolau anghenion arbenigol. Trwy gynnal y cymhwyster hwn yn fewnol rydyn yn hyderus bydd cyfranogwyr yn gallu datblygu eu sgiliau mewn ffordd hwylus sydd yn addas iddyn nhw a’u cyflogwyr.

Cynlluniwyd cymhwyster Lefel 2 a Lefel 3 i ddarparu sgiliau i ddysgwyr i gynnig cefnogaeth ddiogel ac effeithiol wrth ymgymryd ag ymyriadau mewn sefyllfaoedd cymorth, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae’r cymhwyster yn cydnabod amrywiaeth o rolau yn y sector camdriniaeth ddomestig. Er bod yna sgiliau a gwybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i bawb, mae gan bob rôl anghenion arbenigol. Bydd y cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau mewn ffordd hyblyg ac addas, a fydd yn cynnwys dysgu ar-lein. Bydd y Dyfarniad a’r Dyfarniad Estynedig yn cael eu hachredu gan Agored Cymru.

Mae’r Cymhwyster Lefel 2 Cefnogi’r Sector Trais Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) trwy wirfoddoli yn cynnwys chwe uned fel y weler isod:

  1. Deall Trais yn Erbyn Menywod
  2. Deall Hela ac Aflonyddu
  3. VAWDASV – Cofnodion ac Adroddiadau
  4. Deall VAWDASV a Gwasanaethau Cefnogol
  5. Deall sut i gefnogi unigolyn sydd wedi profi Camdriniaeth Ddomestig a Chamdriniaeth Rywiol.
  6. Ymwybyddiaeth o Gamdriniaeth Ddomestig a Chamdriniaeth Rywiol; achosion, canlyniadau ac effaith. Sgiliau Craidd Ymarferydd Cymorth

Share this page: