Cefndir LIMITLESS

Pum mlynedd yn ôl, mewn cyfarfod tîm, cytunwyd bod angen i Threshold ddod o hyd i ffordd o gynnig cymorth a diogelwch i fenywod yn ogystal â chanfod ffordd o gynnig cyfleoedd iddynt droi eu bywydau o gwmpas. Roeddem yn gweld mwy a mwy o fenywod yn dod nôl i Threshold – rhai â drwgweithredwyr honedig gwahanol, rhai wedi bod mewn lloches fel plant, ond erbyn hyn yn ddioddefwyr/goroeswyr oedd angen cymorth, ac eraill yn chwilio am gyfleoedd hyfforddi ystyrlon i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau.

Yn 2013, lansiwyd cangen addysgol Threshold DAS. Roedd Threshold DAS yn ffodus iawn ar y pryd, roedd gennym nifer o gontractau Addysgol a Chyflogadwyedd i gefnogi’r rheini oedd yn ddi-waith ac yn economaidd anweithgar. Serch hynny, gwelwyd bod yna lawer o fenywod oedd eisiau cael mynediad i’n cyrsiau ddim yn gymwys, oherwydd eu bod yn gweithio neu ar gontract sero-awr.

A dyna sut ddechreuodd LIMITLESS.

LANSIO

Lansiwyd LIMITLESS ym mis Mai 2019 ar ôl cyfnod sefydlogi o saith mis. Derbyniwyd atgyfeiriadau cyn hynny, ond ni ddechreuodd y cyrsiau tan 1af Fai 2019.

Mae LIMITLESS yn rhaglen gymorth addysgol sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop o dan Flaenoriaeth 2, Sgiliau Twf Cymru: Amcan Penodol 4. Cafodd ei ddylunio i ddarparu cyfloedd uwch-sgilio i fenywod cyflogedig 18 oed a throsodd, sy’n gweithio (hunangyflogedig, rhan-amser, llawn-amser, neu ar gontract sero-awr) neu’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Caerffili, Torfaen a Blaenau Gwent.

 

Share this page: