Y Tair Elfen O Limitless

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Elfen 1: WEB: Rhaglen Menywod yn Archwilio Busnes

Mae cwrs WEB wedi’i gynllunio i ysbrydoli menywod i sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae’n gwrs ymarferol wyth diwrnod (un diwrnod yr wythnos, dros wyth wythnos) sy’n rhoi’r sgiliau i fenywod sefydlu gwasanaeth neu ddatblygu cynnyrch. Maen nhw’n dysgu am bob agwedd ar fod yn hunangyflogedig, gan gynnwys marchnata, cyllid, treth, gwerthu, marchnata, dylunio, delwedd ac ati. Ar y seithfed diwrnod, bydd cyfle i fynd i’r gymuned a gwerthu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth maen nhw wedi’i ddatblygu. Byddwn yn llogi stondin yn y farchnad er mwyn iddyn nhw allu gwneud hynny. Mae’r rhaglen hefyd yn caniatáu iddyn nhw gael dau Gymhwyster Agored Cymru, ar ystod o lefelau academaidd.

Elfen 2: WISH: Hwb Cymorth Integredig i Fenywod

Bydd WISH yn cynnig pecynnau cymorth unigol sydd wedi’u teilwra i feithrin hyder a hunan-barch. Mae WISH yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ar draws meysydd a phynciau gwahanol.

Mae LIMITLESS wedi ymroi i ddarparu cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar y dysgwr ac rydym yn hapus i ddarparu hyfforddiant sy’n seiliedig ar ddymuniadau ac awgrymiadau menywod eu hunain.

Mae’r enghreifftiau yn cynnwys: Gwirfoddoli, Dawnsio Salsa, Datblygu Cymunedol, Creu Gemwaith, Ymwybyddiaeth Ofalgar, Crochenwaith, Ffotograffiaeth, Manwerthu, Addysg, Gwasanaethau Cwsmer, Gofal Cymdeithasol, Gweinyddu, Gweithio yn y Trydydd Sector, doxycycline-buy.com Chwaraeon a Hamdden, Cyfiawnder Troseddol, Arlwyo, Treftadaeth, y Cyfryngau a TG, Entrepreneuriaeth, Celf a Chrefft, a’r Amgylchedd.

Mae WISH yn agored i bob menyw, waeth beth fo’u cefndir, anghenion neu allu. Mae’r cyrsiau’n amrywio o Lefel Mynediad hyd at Lefel 4.

Elfen 3: Cefnogi’r Sector Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol drwy Wirfoddoli

Bydd LIMITLESS yn gweithio gyda Thîm VAWDASV Llywodraeth Cymru ac Agored Cymru i ddatblygu cymhwyster lefel 2 a 3 (Dyfarniad a Dyfarniad Estynedig) sydd wedi’i anelu at wirfoddolwyr sy’n gweithio yn y Sector Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Bydd hyn yn cynnwys goroeswyr a chyn-ddefnyddwyr gwasanaethau, ond bydd hefyd ar gael i eraill sydd â diddordeb mewn gwaith cymorth. Gobeithiwn y bydd yn ategu cynlluniau tîm VAWDASV i ddatblygu Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr.

CYFFREDINOL

Nod LIMITLESS yw cefnogi’r rhai sy’n cymryd rhan i:

  • uwch-sgilio,
  • ystod eang o fodiwlau a chymwysterau achrededig,
  • porth dysgu ar-lein,
  • cynyddu hunan-hyder a hunan-barch,
  • dechrau busnes/hunangyflogaeth,
  • hyrwyddo menywod yn y gweithle,
  • cynyddu llythrennedd digidol,
  • cael menywod i weithio mewn meysydd sydd ddim yn draddodiadol ac yn benodol o ran rhyw,
  • lleihau stereoteipio.

OS OES GENNYCH DDIDDORDEB YMUNO Â’N RHESTR BOSTIO, E-BOSTIWCH EICH MANYLION AT LIMITLESS@Threshold-Das.org.uk

Ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop o dan Flaenoriaeth 2, Sgiliau Twf Cymru: Amcan Penodol 4

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Share this page: