LIMITLESS STRAND 3: Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwirfoddoli yn y Sector Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwirfoddoli ym Maes Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol.

Bydd cymwysterau Lefel 2 newydd ar gael i gyfranogwyr LIMITLESS yn dechrau mis Mai 2020.

Pwrpas y cymhwyster hwn yw rhoi’r sgiliau hanfodol i wirfoddolwyr i gynnig cefnogaeth ddiogel ac effeithiol wrth gynnal ymyrraeth mewn sefyllfaoedd cymorth gan gynnwys camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol.

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwirfoddoli ym Maes Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol yn gymhwyster ar gyfer unigolion sy’n gwirfoddoli ac sydd â diddordeb mewn gweithio gyda’r rheini sy’n profi camdriniaeth ddomestig a / neu drais rhywiol.

Mae’n rhoi cyfle i wirfoddolwyr archwilio’n feirniadol y trallod seicolegol sy’n cael ei achosi gan gamdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol a’r systemau ymddygiad a chred bersonol gysylltiedig sy’n dilyn ymadael perthynas camdriniol, ac ystod adferiad.

Nod y cymhwyster yw cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwr o ddisgwyliadau’r maes camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol a deall y rôl sydd rhaid i wirfoddolwyr chwarae wrth gefnogi dioddefwyr a goroeswyr camdriniaeth ddomestig a / neu drais rhywiol.

Mae yna nifer o rolau yn y sector camdriniaeth ddomestig gan gynnwys allgymorth, cynghorydd trais pobl ifainc, cynghorydd trais domestig annibynnol ac ati.

Rydym yn ymwybodol, er bod sgiliau a gwybodaeth graidd cyffredinol, bod gan bob un o’r rolau hyn anghenion arbenigol. Trwy gyflwyno’r cymhwyster hwn yn fewnol rydym yn hyderus y bydd cyfranogwyr yn gallu datblygu eu sgiliau mewn ffordd hylaw sy’n addas i’w hunain a’u cyflogwyr.

Dyfarniad estynedig Lefel 2 a dyfarniad Lefel 3 i ddilyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Bydd cyrsiau yn dechrau ym mis Ionawr, cysylltwch â ni am fwy o fanylion:

Tania Perkins: Ffôn: 01554 752422 neu TPerkins@Threshold-das.org.uk

Share this page: