Coronavirus / Covid-19

Public Notice

In light of the developing situation and recent announcement around the Coronavirus / Covid-19 virus, Threshold are working hard to ensure that our essential services are able to provide continuing support to our service users.

For the health and wellbeing of our staff and service users, we have taken the decision to close our offices to the public from Monday 23rd March 2020. Threshold will continue to support service users and those experiencing domestic abuse, but by telephone or via email only, until further notice. We will continue to operate our emergency on call service and will endeavour to provide the best service possible during this time. Our refuge will remain open and will be fully staffed during the day. If this situation were to change due to Government advice, we will let everyone know.

Feel reassured that staff have all of the equipment and access to systems that staff need to continue to deliver support. We do not anticipate any break in services.

For advice/support please contact 01554 752422 or email enquiries@Threshold-das.org.uk. You may also contact the ‘Live Fear Free Helpline’ on 0808 801 0800 . As always in case of emergency please contact 999.

We will provide regular updates on our social media platforms: ‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘Instagram’ and ‘Linked In’. Regular updates will also be available on our web page WWW.Threshold-das.org.uk

Thank you for your understanding at these unprecedented times.

Victoria Pedicini

CEO

 

 

Hysbysiad Cyhoeddus

Yng ngoleuni’r sefyllfa sy’n datblygu a’r cyhoeddiad diweddar ynglŷn â  Coronavirus / Covid-19, mae Threshold yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein gwasanaethau hanfodol yn gallu darparu cefnogaeth barhaus i ddefnyddwyr ein gwasanaethau.

Ar gyfer iechyd a lles ein staff a defnyddwyr ein gwasanaethau, rydym wedi penderfynu cau ein swyddfeydd i’r cyhoedd o Ddydd Llun 23 Mawrth 2020. Bydd Threshold yn parhau i gefnogi defnyddwyr ein gwasanaethau a’r rhai sy’n profi camdriniaeth ddomestig, ond dros y ffôn neu drwy e-bost yn unig, hyd nes y clywir yn wahanol. Byddwn yn parhau i weithredu ein gwasanaeth brys ffôn a byddwn yn ymdrechu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl yn ystod yr amser hwn. Bydd ein lloches yn aros ar agor a bydd staff llawn yn ystod y dydd. Pe bai’r sefyllfa hon yn newid oherwydd cyngor y Llywodraeth, byddwn yn rhoi gwybod i bawb.

Teimlwch sicrwydd fod gan staff yr holl offer a mynediad at systemau sydd angen iddynt barhau i ddarparu cefnogaeth. Nid ydym yn rhagweld unrhyw doriad mewn gwasanaethau.

Am gyngor/cefnogaeth, cysylltwch â 01554 752422 neu e-bostiwch enquiries@Threshold-das.org.uk. Gallwch hefyd gysylltu â’r ‘Live Fear Free Helpline’ ar 0808 801 0800. Fel bob amser mewn argyfwng, cysylltwch â 999. Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol: ‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘Instagram’ a ‘Linked In’. Bydd diweddariadau rheolaidd hefyd ar gael ar ein tudalen we www.Threshold-das.org.uk

Diolch am eich dealltwriaeth yn yr adegau digynsail hyn.

Victoria Pedicini

Prif Swyddog Gweithredol

Comments are closed.

Share this page: