Cefndir LIMITLESS

Pedair blwyddyn yn ôl, mewn cyfarfod tîm, cytunwyd bod angen i Threshold ddod o hyd i ffordd o gynnig cymorth a diogelwch i fenywod yn ogystal â chanfod ffordd o gynnig cyfleoedd iddynt droi eu bywydau o gwmpas. Roeddem yn gweld mwy a mwy o fenywod yn dychwelyd i Threshold – rhai â drwgweithredwyr honedig gwahanol, rhai wedi bod mewn lloches fel plant, ond heddiw yn ddioddefwyr/goroeswyr sydd angen cymorth, ac eraill yn chwilio am gyfleoedd hyfforddi ystyrlon i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau.

Yn 2013, lansiwyd cangen addysgol Threshold DAS. Mae Threshold DAS yn ffodus iawn bod gennym nifer o gontractau Addysgol a Chyflogadwyedd ar hyn o bryd sy’n cefnogi’r rhai sy’n ddi-waith ac yn economaidd anweithgar. Serch hynny, gwelwyd bod yna lawer o fenywod oedd eisiau cael mynediad i’n cyrsiau nad oedd yn gymwys, oherwydd eu bod yn gweithio neu ar gontract sero-awr.

A dyna sut ddechreuodd LIMITLESS…

LANSAID

Lansiwyd LIMITLESS ym mis Mai 2019 ar ôl cyfnod saith mis o sefydlogi. Dechreuodd cyrsiau LIMITLESS ar y 1af o Fai 2019. Fel man cychwyn, e-bostiwch LIMITLESS@Threshold-Das.org.uk os oes gennych ddiddordeb ymuno â’n rhestr bostio neu os hoffech fwy o fanylion.

Rhaglen addysgiadol cefnogaeth ydy LIMITLESS, wedi’i hariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop dan Flaenoriaeth 2, Sgiliau Twf Cymru: Amcan Penodol 4.

Mae menywod 18 oed a throsodd, sy’n gweithio, yn hunangyflogedig neu ar gontract sero-awr yn gymwys. Rhaid i fenywod fod yn byw neu’n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Caerffili, Torfaen neu Flaenau Gwent.

Share this page: