Cefndir Limitless

Bedair blynedd yn ôl, mewn cyfarfod tîm, cytunwyd bod angen i Threshold ddod o hyd i ffordd o gynnig cymorth a diogelwch i fenywod yn ogystal â chanfod ffordd o gynnig cyfleoedd iddynt droi eu bywydau o gwmpas. Roeddem yn gweld mwy a mwy o fenywod yn dod nôl i Threshold – rhai â drwgweithredwyr honedig gwahanol, rhai wedi bod mewn lloches fel plant, ond erbyn hyn yn ddioddefwyr/goroeswyr oedd angen cymorth, ac eraill yn chwilio am gyfleoedd hyfforddi ystyrlon i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau.

Yn 2013, lansiwyd cangen addysgol Threshold DAS. Mae Threshold DAS yn ffodus iawn bod gennym nifer o gontractau Addysgol a Chyflogadwyedd ar hyn o bryd sy’n cefnogi’r rhai sy’n ddi-waith ac yn economaidd anweithgar, serch hynny, gwelwyd bod yna lawer o fenywod oedd eisiau cael mynediad i’n cyrsiau ddim yn gymwys, oherwydd eu bod yn gweithio neu ar gontract dim oriau.

A dyna sut dechreuodd LIMITLESS ……………

LANSIO

Bydd LIMITLESS yn cael ei lansio ym mis Mai 2019 ar ôl cyfnod o saith mis o sefydlogi. Bydd LIMITLESS yn cymryd atgyfeiriadau ar unwaith, ond ni fydd y cyrsiau’n dechrau tan 1af Mai 2019. Fel man cychwyn, e-bostiwch LIMITLESS@Threshold-Das.org.uk os oes gennych ddiddordeb ymuno â’n rhestr bostio neu os hoffech fwy o fanylion.

Mae LIMITLESS yn rhaglen gymorth addysgol sy’n cael ei hariannu gan GronfaGymdeithasol Ewrop o dan Flaenoriaeth 2, Sgiliau Twf Cymru: Amcan Penodol 4

Mae menywod 18 oed a throsodd, sy’n gweithio, yn hunangyflogedig neu ar gontract dim oriau yn gymwys. Rhaid i fenywod fod yn byw neu’n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Caerffili, Torfaen neu Flaenau Gwent.

 

Share this page: